Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

166 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 705/2009 z dnia 2009-12-03

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 30 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10 000,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 9 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 9 000,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 9 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 164 157,60 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 134 157,60 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 134 157,60 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 143 157,60 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 134 157,60 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 134 157,60 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 9 000,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 9 000,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2009 z dnia 09.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na m. in. wypłatę odpraw emerytalnych i świadczeń dla funkcjonariuszy, remonty oraz zabezpieczenie gotowości bojowej - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 4250-Zakup sprzętu i uzbrojenia o 10 000,00 zł.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 547/2009 z dnia 13.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 9 000,00 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej w 2009 r. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w tym samym dziale, rozdziale i w § 4130-Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 3. Porozumieniem z Gminą Gryfino w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy Gryfino dla Powiatu Gryfińskiego na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie skokochronu przeznaczonego do ratowania ludzi, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6060-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 20 000,00 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 134 157,60 zł. Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy w związku ze skutkami podwyżek dla nauczycieli.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-03 13:48:22
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 13:48:22

Strona odwiedzona 688 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.