Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

168 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 707/2009 z dnia 2009-12-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 103 010,17 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 11 680,00 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 7 300,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 4 380,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 43 205,97 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 16 205,97 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 24 000,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3 000,00 zł
  dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 24 000,00 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 24 000,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 540,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 3 540,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852-Pomoc społeczna - 20 584,20 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 20 584,20 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 103 010,17 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 11 680,00 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 800,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 10 880,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 43 205,97 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 16 205,97 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 24 000,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3 000,00 zł
  dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 24 000,00 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 24 000,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 540,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 3 540,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852-Pomoc społeczna - 20 584,20 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 20 584,20 zł

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym:
  1. dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, polegających na zmniejszeniu o kwotę 3 540,00 zł wynagrodzeń bezosobowych i zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków rzeczowych,
  2. dokonuje się przesunięć środków w dziale 852-Pomoc społeczna, polegających na: zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł wydatków rzeczowych i zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (zadania własne), zwiększeniu o kwotę 20 584,20 zł wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszeniu o tę kwotę wydatków rzeczowych w rozdziale 85295-Pozostała działalność (zadania na podstawie porozumień),
  3. dokonuje się przesunięć środków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność polegających na zwiększeniu o kwotę 24 000,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników i zmniejszeniu o tę samą kwotę wydatków rzeczowych.
 2. Wnioskami Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, zgodnie z którymi dokonuje się zmian w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, polegających na:
  1. zmniejszeniu o kwotę 1 205,97 zł środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i zwiększeniu o tę kwotę wydatków rzeczowych,
  2. zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł wynagrodzeń osobowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków rzeczowych.
 3. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, polegających na zwiększeniu § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 000,00 zł i zmniejszeniu o tę kwotę środków planowanych na: wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie polegających na:
  1. zmniejszeniu w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 800,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7 300,00 zł,
  2. zmniejszeniu w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne wynagrodzeń osobowych o kwotę 10 880,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków na pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe o kwotę 4 380,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-16 10:11:43
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-16 10:11:43

Strona odwiedzona 688 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.