Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

169 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 713/2009 z dnia 2009-12-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 552 424,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 851-Ochrona zdrowia - 552 424,00 zł
rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 552 424,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 562 924,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 10 500,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 10 500,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 552 424,00 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
  dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 552 424,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 10 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 10 500,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 10 500,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 614/2009 z dnia 16 grudnia w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 552 424,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale, w § 413-Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 545 550,50 zł i w § 4570-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o 6 873,50 zł.
 2. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie jednostki w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o kwotę 10 500,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne (długotrwałe zwolnienie pracownika), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących (zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych i licencji).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-23 14:08:37
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-23 14:08:37

Strona odwiedzona 683 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.