Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

169 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 715/2009 z dnia 2009-12-21

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), oraz Uchwały Nr XXXVII/339/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVII/339/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy w/g pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXXVII/339/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2009 o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25.11.2009r.). W związku z tym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów o kwotę 7 500,00 zł.
 2. Zwiększenia o kwotę 553 546,00 zł dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 601/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r. Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej przeznaczona jest dla:
  • DPS Dębce - 88 717,00 zł,
  • DPS Trzcińsko - Zdrój - 99 642,00 zł,
  • DPS Moryń - 169 487,00 zł (zwiększenie planu dotacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie, dysponent środków Dyrektor PCPR w Gryfinie),
  • DPS Nowe Czarnowo - 195 700,00 zł (zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 143 700,00 zł-dysponent środków Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz zwiększenie planu wydatków DPS Nowe Czarnowo o 52 000,00 zł).
 3. Zwiększeniem o kwotę 2 000,00 zł dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Gminą Gryfino. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie obchodów 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Dysponent środków Dyrektor PCPR w Gryfinie.
 4. Zmniejszenia o kwotę 64 595,36 zł planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zmniejszenie wynika z niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na remonty w jednostce.
 5. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 26 723,36 zł oraz w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 24 026,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 322,68 zł, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 15 158,05 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 35 269,57 zł. Zmiany wynikają z nieprawidłowości na etapie planowania wydatków do realizacji w 2009 r.
 6. Przesunięć w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, polegających na zwiększeniu środków finansowych w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 17 080,33 zł oraz w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 23 300,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 17 080,33 zł oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 23 300,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 7. Zwiększenia dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 4 646,18 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwiększa się również plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o kwotę 14 646,18 zł w tym samym dziale i rozdziale, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zmiany związane są z realizacją przez jednostkę programu "Uczenie się przez całe życie".
 8. Przesunięć środków finansowych w przyznanym planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Związane są one z dostosowaniem planu środków przeznaczonych na wynagrodzenia do rzeczywistych potrzeb w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W związku z tym zwiększeniu o kwotę 346 893,75 zł ulega plan w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz o kwotę 400 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast zmniejszeniu o kwotę 346 712,82 zł ulega plan finansowy w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz o kwotę 580,93 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
 9. Zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł planu dochodów i wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem.
 10. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 25 782,67 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na bieżące zakupy rzeczowe jednostki (zakup oleju), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 11. Przesunięć w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, polegających na zwiększeniu środków finansowych w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 24 092,60 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 375,13 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 24 092,60 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 375,13 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 12. Zmian w planie dochodów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki, polegających na:
  • zmniejszeniu o kwotę 718,00 zł dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe,
  • zwiększeniu, w związku z zawartą umową, dochodów jednostki o kwotę 160,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
  Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 55,40 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność.
 13. Zwiększenia planu wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 10,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji dla Stowarzyszenia Dom z Sercem prowadzącego DPS w Trzcińsku-Zdroju o 10,00 zł.
 14. Zmniejszenia o kwotę 0,08 zł planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność oraz planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w tym samym dziale i rozdziale. Zmiany związane są z realizowanym projektem, dotyczącym wymiany Polsko - Litewskiej.
 15. Zwiększenia planu dochodów wykonanych ponad plan w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 33 441,58 zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy ZSP Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki) w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 13 441,58 zł.
 16. Konieczności dostosowania planu dochodów do środków otrzymanych w ramach Projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim". Zmiany dotyczą działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność i polegają na zwiększeniu o kwotę 42,50 zł § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę § 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
 17. Zmniejszenia, w związku z realizacją projektu pn. "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację", planu dochodów o kwotę 0,17 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 0,17 zł ulega plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność.
 18. Zmian w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejsza się plan dochodów o 4 000,00 zł w § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-23 14:09:11
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-23 14:09:11

Strona odwiedzona 585 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.