Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 716/2009 z dnia 2009-12-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 33 819,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 758-Różne rozliczenia - 33 819,00 zł
rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 33 819,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 21 182,80 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 10 749,88 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 10 749,88 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia -3 000,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 3 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -7 432,92 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 5 096,74 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 336,18 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 21 182,80 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 10 749,88 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 10 749,88 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia -3 000,00 zł
  rozdział 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -7 432,92 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 5 096,74 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 336,18 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Ministra Finansów (ST4-4822-950/RUH/2009) z dnia 11.12.2009 r., zgodnie z którym ze środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększono Powiatowi dochody o kwotę 33 819,00 zł. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu.
 2. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z którymi dokonuje się zmian:
  1. w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy, polegających na przesunięciu kwoty 5 096,74 zł pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a pochodnymi od wynagrodzeń,
  2. w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, polegających na przesunięciu kwoty 2 336,18 zł w ramach planu wydatków projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację".
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 851-Ochrona zdrowia, polegających na zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na zwiększeniu o tę kwotę wydatków rzeczowych w rozdziale 85111-Szpitale ogólne.
 4. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się zmian:
  1. w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, polegających na przesunięciu kwoty 10 748,98 zł pomiędzy wydatkami rzeczowymi. Zmiany związane są z realizacją programu Comenius Regio "Różnice motorem zmian" i polegają na dostosowaniu planu wydatków do rzeczywistych potrzeb związanych z realizowanym programem,
  2. w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, polegających na przesunięciu kwoty 0,90 zł między paragrafami pochodnych od wynagrodzeń. Zmiany dotyczą wydatków finansowanych środkami zewnętrznymi.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-30 15:17:57
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 15:17:57

Strona odwiedzona 677 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.