Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

177 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 727/2010 z dnia 2010-02-18

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zmiany określone w § 1 nie mogą powodować:

 1. 1) zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych dotacjami celowymi,
 2. 2) zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na realizację projektów,
 3. 3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują niezwłocznie Zarząd Powiatu o dokonanych przeniesieniach.

§ 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży mogą zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

§ 5.

 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu:
  1. rozmów telefonicznych,
  2. ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
  3. szkoleń organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego,
  4. świadczeń pieniężnych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń refundowanych przez jednostki zewnętrzne, dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonane w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. Jednostki budżetowe pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu przekazują na rachunek bieżący budżetu powiatu, według stanu środków na:
  1. 5 dzień miesiąca - w terminie do dnia 7 danego miesiąca,
  2. 25 dzień miesiąca - w terminie do dnia 28 danego miesiąca,
  a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie upoważniony został do przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Gryfińskiego. Podjęcie uchwały ma na celu usprawnienie i racjonalizację realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 roku.

data opublikowania: 2010-02-22 12:59:17
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-22 12:59:17

Strona odwiedzona 1117 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.