Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

178 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 733/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 500,00 zł
  • rozdział 75495-Pozostała działalność - 1 500,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 56 995,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 500,00 zł
   • rozdział 75495-Pozostała działalność - 1 500,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 255,67 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 255,67 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 52 178,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 52 178,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 500,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 500,00 zł
  tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 561,60 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 561,60 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 55 495,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 52 178,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 52 178,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 255,67 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 255,67 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 500,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 500,00 zł
  tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 561,60 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 561,60 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 413-Składki zdrowotne o kwotę 561,50 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę, która wcześniej przebywała w WPOW w Chojnie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność, § 231-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł (dotacja celowa z Gminy Trzcińsko-Zdrój na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale i § 4300-Zakup usług pozostałych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak:EK.MBP.3012/7/10 z dnia 19 lutego 2010 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 324-Stypendia dla uczniów o kwotę 1 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 1 000,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2009/2010.
 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80111-Gimnazja specjalne, § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 1 255,67 zł.
 5. Zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2910-Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o 50 000,00 zł oraz § 4560-Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o 2 178,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-26 15:16:59
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 15:16:59

Strona odwiedzona 656 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.