Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

182 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 747/2010 z dnia 2010-03-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010 i Uchwały Nr XL/357/2010 Rady Powiatu z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 5 000 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000 zł
  • rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 538 823,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600- Transport i łączność - 500 000,00 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 500 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 21 969,05 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 21 969,05 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000 zł
   • rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 750- Administracja publiczna -11 854,00 zł
   • rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 11 854,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 533 823,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600- Transport i łączność - 500 000,00 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe -500 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 21 969,05 zł
   • rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 21 969,05 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 750- Administracja publiczna -11 854,00 zł
   • rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 11 854,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
  1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak: ZD.AD.0716-18/10, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 200 000,00 zł i § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 300 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się w tym samym dziale, rozdziale i § 4300- Zakup usług pozostałych plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł, przewidzianą na realizację umów na zimowe utrzymanie dróg pozamiejskich oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2010 roku. Dysponent środków – Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11 854,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki o tę kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z uzyskaniem dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji.
  3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 4307- Zakup usług pozostałych o 21 969,05 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków jednostki o tę kwotę w tym samym dziale, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące i § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży pt.” JAJO - Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki”.
  4. Umową z dnia 03.03.2010r. zawartą pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów powiatu o 5 000,00 zł w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o tę samą kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 2580- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dysponent środków- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XL/357/2010 Rady Powiatu z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-03-26 12:43:14
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 12:43:14

Strona odwiedzona 558 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.