Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 762/2010 z dnia 2010-05-13

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146 ) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 44 266,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 10 000,00 zł
  • rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10 000,00 zł
 • dział 710- Działalność usługowa - 154,00 zł
  • rozdział 71015- Nadzór budowlany - 154,00 zł
 • dział 750- Administracja publiczna - 34 000,00 zł
  • rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 34 000,00 zł
 • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 112,00 zł
  • rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 112,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 85 498,85 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 17 343,85 zł
   • rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 11 037,02 zł
   • rozdział 80111- Gimnazja specjalne - 6 306,83 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 1 623,00 zł
   • rozdział 85111- Szpitale ogólne - 1 623,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 22 000,00 zł
   • rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 22 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 10 000,00 zł
   • rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10 000,00 zł
  • dział 710- Działalność usługowa - 308,00 zł
   • rozdział 71015- Nadzór budowlany - 308,00 zł
  • dział 750- Administracja publiczna - 34 000,00 zł
   • rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 34 000,00 zł
  • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 224,00 zł
   • rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 224,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 41 232,85 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 17 343,85 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 17 343,85 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 1 623,00 zł
   • rozdział 85111- Szpitale ogólne - 1 623,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 22 000,00 zł
   • rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 22 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710- Działalność usługowa - 154,00 zł
   • rozdział 71015- Nadzór budowlany - 154,00 zł
  • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 112,00 zł
   • rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 112,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, § 4780- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 22 000,00 zł jednocześnie zmniejszając o tę kwotę w tym samym dziale § 4220- Zakup środków żywności.

  Zmiany spowodowane są obowiązkiem opłacania od 1 stycznia 2010 r. przez pracodawcę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 189/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 000,00 zł i dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 34 000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r.(Dz. U. z roku 2007 Nr 191 poz. 1365 z późn. zm.) o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

  Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 44 000,00 zł.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 207/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015- Nadzór budowlany o 154,00 zł i dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 112,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r.

  Zwiększeniu również ulega plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 154,00 zł oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 112,00 zł ( w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego środki przenosi się na § 4020- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej i na pochodne od wynagrodzeń).
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się z rezerwy celowej w rozdziale 80195- Pozostała działalność plan wydatków jednostki w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne o 11 037,02 zł i rozdziale 80111- Gimnazja specjalne o 6 306,83 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111- Szpitale ogólne, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o 209,00 zł, § 4120- Składki na Fundusz Pracy o 34,00 zł i § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o 1 380,00 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków jednostki w tym samym dziale i rozdziale, § 4160- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o 1 623,00 zł.

  Zmiany spowodowane są zabezpieczeniem środków na sfinansowanie umowy z wykonawcą Memorandum Informacyjnego. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-05-14 11:16:17
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-14 11:16:17

Strona odwiedzona 545 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.