Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

192 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 777/2010 z dnia 2010-06-09

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146 ) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 186 800,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 600- Transport i łączność - 180 800,00 zł
  • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 180 800,00 zł
 • dział 801- Oświata i wychowanie - 6 000,00 zł
  • rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 6 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 218 670,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600- Transport i łączność - 180 800,00 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 180 800,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 6 000,00 zł
   • rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 6 000,00 zł
  • dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31 870,00 zł
   • rozdział 90095- Pozostała działalność - 31 870,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 31 870,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31 870,00 zł
   • rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 31 870,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z 27.05.2010 r., znak: ZD.AD.0716-33/10, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 110 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i § 6050- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z, na odc.: Żelechowo-Pakowo. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z 26.05.2010 r., znak: ZD.AD.0716-31/10, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 6610- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 70 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i § 6050- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w Marwicach zgodnie z Umową zawartą 23.10.2009 r. z Gminą Widuchowa. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 238/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększono Powiatowi Gryfińskiemu dotację celową na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –„Radosna Szkoła” w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne, § 2130- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu o 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 6 000,00 zł.
 4. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 31 870,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki w tym samym dziale, rozdziale 90095- Pozostała działalność, § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 150,00 zł w związku z zamiarem zawarcia umowy z Biegłym Rzeczoznawcą w zakresie Ochrony Przyrody na sporządzenie opinii z oględzin drzew zawnioskowanych do wycinki oraz § 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 31 720,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji "Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami" i "Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska ".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-06-11 12:59:03
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-11 12:59:03

Strona odwiedzona 592 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.