Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 797/2010 z dnia 2010-07-15

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Przedsiębiorca to mój zawód” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218, Dz.U.2008 nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 nr 92, poz.753, Dz.U.2010 nr 28, poz.142, Dz.U.2010 nr 28, poz.146), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415, Dz.U.2008 nr70, poz.416, Dz.U.2007nr 192,poz.1378, Dz.U.2008 nr171, poz.1056, Dz.U.2008 nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 nr 6, poz.33, Dz.U.2009 nr 69, poz.595, Dz.U.2009 nr 6, poz.33, Dz.U.2009 nr 97, poz.800, Dz.U.2009.91.742, Dz.U.2009.115.964, Dz.U.2009.125.1035, Dz.U.2009.127.1052, Dz.U.2007 nr191, poz.1366, Dz.U.2009 nr6, poz.33, Dz.U.2009 nr161, poz.1278, Dz.U.2009 nr219, poz.1706, Dz.U.2010 nr28, poz.146, Dz.U.2010 nr81, poz.531) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się do realizacji projekt "Przedsiębiorca to mój zawód" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach o dofinansowanie projektu (Nr wniosku KSI: WND-POKL.08.01.02-32-005/10)

§ 2 Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. Zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Przedsiębiorca to mój zawód” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tej umowy.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywaniem zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO KL 2007-2013.

§ 3 Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do podpisania umowy, realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.07.2010r. do 30.07.2011r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.07.2010r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd pracy w Gryfinie złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu "Przedsiębiorca to mój zawód" z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania.

Celem projektu jest zdobycie przez 20 przedsiębiorczych osób z terenu powiatu gryfińskiego, zwolnionych z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy od momentu przystąpienia do projektu, wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej firmy oraz założenie działalności gospodarczej przez 11 z tych osób do końca czerwca 2011r.

Celem bezpośrednim jest:

 • wyposażenie 20 przedsiębiorczych osób w wiedzę i umiejętności handlowo-biznesowe;
 • nabycie przez 20 przedsiębiorczych osób umiejętności przygotowania biznes planu działalności gospodarczej;
 • umożliwienie 11 przedsiębiorczym osobom realizacji pomysłów na własny biznes poprzez udzielenie im środków na wsparcie przedsiębiorczości w wysokości 36 000,00 zł;
 • zwiększenie szans 11 nowopowstałych firm na utrzymanie się na rynku poprzez udzielenie im wsparcia pomostowego:
  • szkoleniowo-doradczego z zakres finansów i podatków, prawa, funduszy UE na rozwój przedsiębiorczości, reklamy i marketingu
  • finansowego w wysokości do 1300 zł miesięcznie przez okres 3 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności
 • wzrost poziomu motywacji do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie określonymi w informacji o przyjęciu wniosku złożonego przez PUP w Gryfinie do dofinansowania warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest przedstawienie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym uchwały organu powiatu o zatwierdzeniu projektu "Przedsiębiorca to mój zawód" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL do realizacji oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. Zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tej umowy.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywaniem zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO KL 2007-2013.

data opublikowania: 2010-07-20 12:30:40
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-20 12:30:40

Strona odwiedzona 523 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.