Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

200 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 815/2010 z dnia 2010-08-04

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego ”Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218, Dz.U.2008 nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 nr 92, poz.753, Dz.U.2010 nr 28, poz.142, Dz.U.2010 nr 28, poz.146), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415, Dz.U.2008 nr70, poz.416, Dz.U.2007nr 192,poz.1378, Dz.U.2008 nr171, poz.1056, Dz.U.2008 nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 nr 6, poz.33, Dz.U.2009 nr 69, poz.595, Dz.U.2009 nr 6, poz.33, Dz.U.2009 nr 97, poz.800, Dz.U.2009.91.742, Dz.U.2009.115.964, Dz.U.2009.125.1035, Dz.U.2009.127.1052, Dz.U.2007 nr191, poz.1366, Dz.U.2009 nr6, poz.33, Dz.U.2009 nr161, poz.1278, Dz.U.2009 nr219, poz.1706, Dz.U.2010 nr28, poz.146, Dz.U.2010 nr81, poz.531) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Traci moc pełnomocnictwo nr OR.P.0114-25/08 z dnia 04.06.2008r.udzielone Pani Bogusławie Florek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie następujących czynności:

 1. realizacji projektu systemowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań,
 2. dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej,
 3. podpisywania aneksów do umowy ramowej projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zagwarantowanych w umowie o dofinansowania projektu.

§ 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 28.07.2010r. do 30.03.2014r.
Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu


 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie realizuje projekt systemowy „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pana Mariana Mielczarka posiadającego pełnomocnictwo do dokonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji tego projektu oraz koniecznością bieżącego wykonywania tych czynności (podpisywanie umów dotyczących realizacji szkoleń, staży itd.. realizowanych w ramach tego projektu), konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa Pai Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Pani Bogusława Florek posiada pełnomocnictwo dotyczące realizacji tego projektu OR.P.0114-25/08 z dnia 04.06.2008r. jednak pełnomocnictwo to nie dotyczy wszystkich czynności niezbędnych do kontynuowania realizacji projektu - a szczególności nie dotyczy podpisywania aneksów do umowy ramowej stanowiącej podstawę do jego realizacji.

W związku z powyższym uchyla się pełnomocnictwo OR.P.0114-25/08 z dnia 04.06.2008r. oraz udziela nowego pełnomocnictwa w zakresie :

 1. realizacji projektu systemowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań,
 2. dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej,
 3. podpisywania aneksów do umowy ramowej projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zagwarantowanych w umowie o dofinansowania projektu.

data opublikowania: 2010-08-06 13:36:03
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-06 13:36:03

Strona odwiedzona 601 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.