Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/6/2010 z dnia 2010-12-10

w sprawie ilości stałych Komisji Rady, określenia ich zadań oraz liczby radnych w nich działających

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady:

 • Rewizyjną,
 • Budżetu i Gospodarki,
 • Spraw Społecznych,
 • Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.

§ 2. Zadania i skład Komisji Rewizyjnej określa Statut Powiatu Gryfińskiego oraz ustawa o samorządzie powiatowym.

§ 3.

 1. Do zadań Komisji Budżetu i Gospodarki należą w szczególności sprawy w zakresie:
  • wydawania opinii dotyczących zmiany przeznaczenia rezerwy celowej,
  • opiniowania gospodarki finansowej powiatu,
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • geodezji, kartografii i katastru,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • administracji architektoniczno - budowlanej,
  • gospodarki wodnej,
  • ochrony środowiska i przyrody,
  • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywacji lokalnego rynku pracy,
  • ochrona praw konsumenta,
  • utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.
 2. Do zadań Komisji Spraw Społecznych należą w szczególności sprawy w zakresie:
  • pomocy społecznej,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • polityki prorodzinnej,
  • wspierania osób niepełnosprawnych,
  • edukacji publicznej,
  • kultury i ochrony dóbr kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki,
 3. Do zadań Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej należą w szczególności sprawy w zakresie:
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • ochrony cywilnej i obronności,
  • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • administracji zespolonej.

§ 4. W skład Komisji Rady nie może wchodzić więcej niż 7 radnych.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr I/5/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ilości stałych Komisji Rady, określenia ich zadań oraz liczby radnych w nich działających.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

data opublikowania: 2010-12-14 10:58:23
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 10:58:23

Strona odwiedzona 729 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.