Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/16/2010 z dnia 2010-12-16

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w najem, nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie § 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, nieruchomości oznaczonych nr działek 133, 232/1, 235/1, 236/1, 210 o łącznej pow. 1,4324 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu" na okres 5 lat tj. do 31. 12. 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich osób.

Na podstawie art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (...).

Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu przeznaczonego dla 120 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zadanie to będzie realizowane na podstawie zawartej umowy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwałą nr 862/2010 z dnia 14 października 2010 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził wyniki konkursu na realizację Zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu", przyznając wykonanie tego zadania Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

Realizacja ww. zadania z zakresy pomocy społecznej prowadzona będzie przez ww. podmiot na nieruchomościach oznaczonych nr działek: 133, 232/1, 235/1, 236/1, 210 o łącznej pow. 1,4324 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Moryń 3, gmina Moryń, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego tj. w budynkach dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Wobec powyższego istnieje konieczność wyrażenia zgody na oddanie ww. podmiotowi, w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

Czynsz najmu z tytułu oddania na rzecz Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w najem nieruchomości zabudowanych oznaczonych nr działek: 133, 232/1, 235/1, 236/1, 210 o łącznej pow. 1,4324 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na potrzeby prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu wynosi 200,00 zł brutto rocznie, płatny do 31 marca każdego roku przez okres trwania umowy najmu tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. (okres 5 lat), co łącznie wyniesie 1 000,00 zł brutto.

Stawka roczna kwoty brutto czynszu za odpłatne użytkowanie mienia Powiatu Gryfińskiego wynika z deklaracji Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Określenie rocznej kwoty brutto czynszu stanowiło jeden z warunków otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.

Ogólna wartość nieruchomości stanowiących przedmiot umowy najmu wg wartości księgowych wynosi 321 849,21 zł.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2010-12-17 14:54:04
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-17 14:54:04

Strona odwiedzona 621 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.