Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/17/2010 z dnia 2010-12-16

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz.709) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:

 1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i Członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - 140 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Przewodniczącemu Stałej Komisji Rady Powiatu - 88 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Pozostałym Radnym - 75 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. Pełna dieta określona w § 1 przysługuje radnemu pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach rady, zarządu lub komisji, których radny jest członkiem z zastrzeżeniem § 3 pkt. 1.

§ 3. W razie nieobecności radnego stosuje się następujące potrącenia diet miesięcznych określonych w § 1:

 1. 5 % diety za każdą nieobecność w posiedzeniu Komisji Rady, wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu. W przypadku gdy Radny jest członkiem dwóch komisji i brał udział przynajmniej w jednym posiedzeniu komisji nie potrąca się diety.
 2. 100 % diety w przypadku nieobecności we wszystkich zwołanych posiedzeniach Komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu w miesiącu, za który przysługuje dieta.
 3. w przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rady lub sesji Rady Powiatu w danym miesiącu następuje potrącenie 50 % przysługującej diety - z wyłączeniem nieetatowych Członków Zarządu Powiatu.

§ 4. Etatowym Członkom Zarządu Powiatu nie przysługuje dieta z tytułu członkowstwa w pracach komisji rady.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/70/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej. Na postawie ustawy budżetowej z 2010 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 102) kwota bazowa wynosi 1835,35 zł. W powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców radnemu przysługuje 85% maksymalnej wysokości diety. Wysokość diet nie była zmieniana od 2000 roku. W uchwale Nr V/70/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych powiatu gryfińskiego zmiana dotyczyła sposobu potrącania diet za nieobecności na poszczególnych posiedzeniach.

Radni I kadencji 1998-2000 (do lipca) kwotowo pobierali diety:

 1. przewodniczący rady - 1300,00 zł,
 2. nieetatowy członek zarządu - 1450,00,
 3. wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji - 600,00 zł,
 4. radny - 500 zł.

Radni I kadencji (od sierpnia) 2000-2002 kwotowo pobierali diety:

 1. przewodniczący rady oraz nieetatowy członek zarządu - 1900,00,
 2. wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji - 1100,00 zł,
 3. radny - 800 zł.

Radni II kadencji 2002-2006 kwotowo pobierali diety:

 1. przewodniczący rady oraz nieetatowy członek zarządu - 1900,00 zł,
 2. wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji - 1100,00 zł,
 3. radny - 800 zł.

Radni III kadencji 2006-2010 kwotowo pobierali diety:

 1. przewodniczący rady oraz nieetatowy członek zarządu - 1900,00 zł,
 2. wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji - 1100,00 zł,
 3. radny - 800 zł.

Koszt miesięczny diet, przy założeniu 100% obecności radnych na posiedzeniach wynosił w III kadencji 23 000,00 zł.

Proponowane zmiany dla radnych IV kadencji 2010-2014, gdzie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2011 roku wyniesie 1386,00 zł:

 1. przewodniczący rady oraz nieetatowy członek zarządu - 1940,40 zł,
 2. wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji - 1219,68 zł,
 3. radny będący członkiem komisji rewizyjnej - 1108,80 zł,
 4. radny - 1039,50 zł,

Koszt miesięczny diet, przy założeniu 100% obecności radnych na posiedzeniach wyniósłby w IV kadencji 24 573,78 zł.

Diety rekompensują radnym koszty dojazdów na obrady sesji, posiedzenia komisji i zarządu. W związku z brakiem od 2000 r. zmiany wysokości przysługujących radnym diet oraz wzrostu cen towarów i usług, nastąpiła konieczność dostosowania diet do rzeczywistych kosztów związanych z wykonywaniem mandatu radnego powiatu.

data opublikowania: 2010-12-17 15:05:14
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-17 15:05:14

Strona odwiedzona 1139 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.