Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/20/2010 z dnia 2010-12-16

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 336 324,26 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 18 730,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 18 730,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 7 950,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 7 950,00 zł
  • dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 18 200,00 zł
   • rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 18 200,00zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 51 949,00 zł
   • rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 513,00 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 44 436,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 400,00 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 400,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 72 323,84 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5 579,84 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 66 744,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 100 000,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 66 771,42 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 65 571,42 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 200,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 931 899,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 8 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 8 000,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 093 899,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 093 899,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 830 000,00 zł
   • rozdział 75861- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - 830 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 756 294,26 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 200 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 200 000,00 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 4 000,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 230 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 230 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 11 005,48 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 7 513,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 3 492,48 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 148 009,84 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5 909,84 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 142 100,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 100 000,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 63 278,94 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 62 078,94 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 200,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 351 869,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia -1 635 000,00 zł
   • rozdział 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - 1 635 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie -311 513,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 7 513,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 304 000,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 200 000,00 zł
   • rozdział 85111- Szpitalne ogólne - 200 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 105 356,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 105 356,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 100 000,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 100 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Tabela określająca przychody i rozchody Powiatu Gryfińskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca limity wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca limity wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Porozumieniami zawartymi z Gminą Gryfino i Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Gryfinie w sprawie przekazania przez Powiat Gryfiński Stowarzyszeniu dotacji celowej od Miasta i Gminy Gryfino w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej i remont budynku, służącego do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
  2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 3 307,29 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu - 542,90 zł, darowizny na organizację turnusu rehabilitacyjnego - 100,00 zł, refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych przez Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie oraz zwrot nadpłaty składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczących kosztów 2009 r. - 2 664,39 zł. Środki przeznacza się na organizację turnusu rehabilitacyjnego - 100,00 zł (zgodnie z wolą darczyńcy) oraz zakup usług remontowych - 3 207,29 zł.
  3. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 62 264,13 zł. Dochody pochodzą z wpłat Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie za korzystanie ze wspólnych mediów.
  4. Wnioskami Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 1 200,00 zł, w związku z wpływem darowizny w postaci pieniężnej.
  5. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne, § 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 200 000,00 zł (przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej), w związku z wypłaceniem odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń HDI Asekuracja, zgodnie z zawartą umową.
  6. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o 1 635 000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy projektu "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki".
  7. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 500,00 zł, w związku z otrzymaniem nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie "Czysty las".
  8. Wypracowaniem ponadplanowych dochodów przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, nastąpiła konieczność urealnienia planu do rzeczywiście zrealizowanych dochodów.
  9. Zmniejszeniem dochodów planowanych do realizacji w 2010 r. w działach: 600-Transport i łączność, 700-Gospodarka mieszkaniowa oraz 758-Różne rozliczenia. Niewypracowanie zaplanowanych kwot związane jest z przesunięciem terminów realizacji planowanych zadań.
  10. Pismem Ministra Finansów ST5/4822/71p/BKU/10 zgodnie z którym zwiększeniu o kwotę 7 513,00 zł ulega część ogólna subwencji oświatowej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
  11. Zmniejszeniem wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji dotyczących budowy boiska przy ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz zagospodarowaniem terenu wraz z budową pełnowymiarowej sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie. Inwestycje zostały rozpoczęte w 2010 r., kontynuacja planowana jest w kolejnych okresach budżetowych.
  12. Zmniejszeniem wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji w SOSW w Chojnie, w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 100 000,00 zł. Kontynuacja inwestycji nastąpi w kolejnych okresach budżetowych.
  13. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 710/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 64 244,00 zł, jednocześnie podjęto decyzję o pozostawieniu w budżecie powiatu kwoty dotacji wynikającej ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją- kwotę 75 356,00 zł. Środki ogółem w wysokości 139 600,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej wg poniższej tabeli:
  DPSKwota zmniejszenia wynikająca ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacjąKwota zwiększeniaRazem zmiana w planie wydatków
  (3-2)
  1234
  Dębce4 810,0012 800,007 990,00
  Trzcińsko-Zdrój24 046,0012 000,00-12 046,00
  Moryń41 680,0055 440,0013 760,00
  Nowe Czarnowo4 820,0059 360,0054 540,00

  Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 30 000,00 zł (środki własne powiatu - zwiększają rezerwę ogólną).

 2. Zmian w załączniku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot:
  • otrzymanych dotacji w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe (Umowa z Gminą Chojna w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna-Lisie Pole w miejscowości Nawodna),
  • otrzymanych dotacji w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacja celowa z Gminy Gryfino dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Gryfinie),
  • otrzymanych dotacji w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dotacja celowa z Gminy Gryfino na zakup samochodu uterenowionego typu SUV)
  • zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze (utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach),
  • zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze (utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach),
  • zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe w rozdziale 74512-Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa dla Gminy Chojna, z przeznaczeniem na pomoc dla strażaka poszkodowanego w wypadku samochodowym).
 3. Zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadanie: "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki".
 4. Zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadanie: "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki" oraz zmianą planu wydatków na 2010 r. w zakresie inwestycji dotyczącej budowy pełnowymiarowej Sali sportowej z widownią przy ZSP Nr 1 w Chojnie.
 5. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku z:
  • zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze (utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach),
  • zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze (utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach),
  • zwiększeniem o 10 000,00 zł planu wydatków na dotacje celowe w rozdziale 74512-Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa dla Gminy Chojna, z przeznaczeniem na pomoc dla strażaka poszkodowanego w wypadku samochodowym).
 6. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku z dotacją celową dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Gryfinie, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej i remont budynku, służącego do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz w związku ze zmianą kwot dotacji dla Stowarzyszeń i Zgromadzenia prowadzących Domy Pomocy Społecznej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-12-17 15:28:25
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-17 15:28:25

Strona odwiedzona 574 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.