Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/25/2011 z dnia 2011-02-03

w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych.

Na podstawie art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 799, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 139; z 2003 r. Nr 33, poz. 278) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków obejmujący:

 1. diety,
 2. koszty podróży,
 3. inne udokumentowane wydatki.

§ 2.

 1. Dieta wynosi 1 % nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu.
 2. Dieta przysługuje za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania.

§ 3. Jeżeli podróż trwa od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety, ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 4. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu komunikacji publicznej z uwzględnieniem przysługującej członkowi komisji ulgi na dany środek transportu bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

§ 5.

 1. Na wniosek członka komisji Przewodniczący komisji może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu. W takim przypadku członkowi komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu.
 2. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu w wysokości:
  1. 0,30 zł - dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
  2. 0,45 zł - dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

§ 6. Podstawą zwrotu kosztów jest wypełnione, rozliczone i zatwierdzone polecenie wyjazdu służbowego wraz z załącznikami (bilety za przejazd środkami transportu komunikacji publicznej).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Artykuł 38c ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że koszty działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pokrywa się ze środków własnych budżetu Powiatu. Rada Powiatu określa zasady zwrotu członkom Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.

data opublikowania: 2011-02-09 09:57:41
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 09:57:41

Strona odwiedzona 589 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.