Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/37/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XL/354/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w Spisie treści:
  1. w części oznaczonej "Rozdział 10" dodaje się tiret w brzmieniu:
   "- BIURO OBSŁUGI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
   - PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ";
  2. zapis w brzmieniu "Załącznik Nr 2 Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu" otrzymuje brzmienie "Załącznik nr 2 Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych osób prawnych Powiatu Gryfińskiego";
 2. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).";
 3. w § 9 pkt 2:
  1. lit. g otrzymuje brzmienie
   "g) Wydział Komunikacji i Transportu - "KM", filia w Chojnie - "KM-F",";
  2. dodaje się lit. t - u w brzmieniu:
   "t) Biuro Obsługi Archiwum Zakładowego - "AZ",
   u) Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością - "ISO".";
 4. w § 17 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
  "9) Biuro Obsługi Archiwum Zakładowego w odniesieniu do dokumentowania przebiegu załatwianych spraw oraz ich archiwizowania.";
 5. w § 19:
  1. ust. 3 pkt 2 dodaje się lit. l w brzmieniu:
   "l) Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością;";
  2. ust. 3 pkt 3 skreśla się lit. e;
 6. w § 21 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  "4) Biura Obsługi Archiwum Zakładowego.";
 7. w § 35 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego";
 8. w § 49 pkt 1 skreśla się lit. l oraz lit. p;
 9. w § 53 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  "9) w zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  a) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.";
 10. w § 54 pkt 3 lit. a wyrażenie "6.000 EURO" zastępuje się wyrażeniem "14.000 euro";
 11. w § 55:
  1. w pkt 2 lit. a - c otrzymują brzmienie:
   "a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
   b) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
   c) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,";
  2. w pkt 3 lit. a - d otrzymują brzmienie:
   "a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
   b) wpisywanie i skreślanie instruktora z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
   c) kierowanie instruktorów w uzasadnionych przypadkach na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
   d) nadzór nad szkoleniem w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych przez przedsiębiorcę,";
  3. w pkt 4 lit. a - f otrzymują brzmienie:
   "a) udzielanie, odmowa, zmiana lub cofanie licencji na prowadzenie transportu drogowego osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym,
   b) wydawanie lub odmowa wydania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
   c) udzielanie, odmowa, zmiana lub cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w regularnym transporcie drogowym i regularnym specjalnym transporcie drogowym,
   d) opiniowanie rozkładów jazdy w przypadku, gdy linia komunikacyjna wykracza poza obszar powiatu,
   e) nadzór i kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie warunków określonych w zezwoleniu i licencji,
   f) organizowanie egzaminów sprawdzających znajomość topografii i wiedzy z zakresu transportu drogowego dla osób zamierzających podjąć działalność w zakresie transportu drogowego taksówką,";
  4. w pkt 6 dodaje się lit. e - g w brzmieniu:
   "e) wydawanie kart parkingowych,
   f) wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego,
   g) prowadzenie spraw dotyczących pojazdów usuniętych z drogi nie odebranych przez właścicieli, które mają być przez sąd orzeczone jako przepadek na rzecz powiatu.";
 12. w § 57:
  1. pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:
   "f) prowadzenie dla obszaru Powiatu analogowej mapy zasadniczej do 31 grudnia 2013 r.,";
  2. pkt 1 lit. h - i otrzymują brzmienie:
   "h) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, a także standardowych opracowań kartograficznych,";
   "i) pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także pobieranie opłat za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz dysponowanie środkami budżetu powiatu przeznaczonymi na zadania z zakresu geodezji i kartografii,";
  3. pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
   "a) uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej obok przedstawiciela Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa.";
  4. dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
   "4) w zakresie informacji przestrzennej:
   a) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury,
   b) tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie zbiorów danych przestrzennych.";
 13. w § 58:
  1. w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:
   "h) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem drzew i krzewów, ich wycinką i pielęgnacją w zakresie należącym do właściciela nieruchomości (Skarb Państwa, Powiat) oraz skreśla się lit. i - j;
  2. w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
   "d) koordynacja i nadzór nad sprawami z zakresu ochrony zdrowia należących do zadań własnych Powiatu,"
   oraz skreśla się lit. e;
  3. w pkt 4 skreśla się lit. b - d, f, k - l;
  4. w pkt 5 skreśla się lit. d;
  5. w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
   "b) współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Spółka z o.o. w obszarze wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań związanych z realizacją uprawnień, jakie przysługują organom samorządu powiatowego w stosunku do powiatowej osoby prawnej.";
 14. w § 59:
  1. pkt 2 skreśla się lit. g;
  2. pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:
   "h) wykonywanie zadań związanych z organizowaniem kwalifikacji wojskowej oraz świadczeniami,";
  3. pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
   "b) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Spółka z o.o., Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie w zakresie spraw przeciwdziałania zagrożeniom występującym na terenie powiatu oraz spraw obronnych i obrony cywilnej.";
  4. pkt 3 skreśla się lit. c;
 15. w § 60 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) w zakresie współpracy z podmiotami utworzonymi przez Powiat:
  a) współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Spółka z o.o. w zakresie opracowywania dokumentów niejawnych dotyczących spraw obronnych.";
 16. w § 61 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
  "b) współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Spółka z o.o. w zakresie wykonywania dokumentów niejawnych dotyczących spraw obronnych.";
 17. po § 65b dodaje się § 65c - 65d w brzmieniu:
  "§ 65c. Do zadań Biura Obsługi Archiwum Zakładowego należy w szczególności:
  1) w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:
  a) przejmowanie dokumentacji:
  - spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  - niearchiwalnej po jednostkach organizacyjnych powiatu, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim był Powiat,
  b) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  c) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
  d) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
  e) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
  f) przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
  g) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  h) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do Archiwum Państwowego,
  i) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
  j) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,
  k) współpraca z Archiwum Państwowym,
  l) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
  2) w zakresie czynności kancelaryjnych:
  a) bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, zwłaszcza w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
  b) udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw,
  c) informowanie Sekretarza Powiatu o wszelkich nieprawidłowościach i problemach związanych z wykonywaniem czynności kancelaryjnych i dokumentowaniem przebiegu załatwianych spraw,
  d) podejmowanie działań w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw.
  § 65d. Do zadań Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością należy w szczególności:
  1) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie,
  2) współpraca z konsultantami zewnętrznymi i jednostkami certyfikującymi w zakresie opracowania, wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością,
  3) przedstawianie Staroście sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem,
  4) upowszechnianie w Starostwie świadomości dotyczącej wymagań klienta.".
 18. Schemat struktury organizacyjnej, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
 19. w Wykazie powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych osób prawnych Powiatu Gryfińskiego, stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu w pkt 2 skreśla się ppkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z potrzebą dostosowania obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego do:

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67),
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194),
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489)
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym o obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, które odzwierciedlać będą aktualne zadania publiczne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz strukturę organizacyjną.

data opublikowania: 2011-04-19 09:14:59
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:14:59

Strona odwiedzona 891 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez:  

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.