Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/38/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Gryfińskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej uchwałą Nr IX/117/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XXI/230/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXII/236/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2008 r., uchwałą Nr XXXII/303/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r., uchwałą Nr XL/353/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr II/5/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Budżet Powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.";
 2. § 70 otrzymuje brzmienie:
  "§ 70. Uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:
  1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu Powiatu,
  2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu,
  3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
  4) obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży.";
 3. w Regulaminie Rady Powiatu w Gryfinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Gryfińskiego § 66 otrzymuje brzmienie:
  "§ 66. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarząd przedstawia Radzie Powiatu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.
  2. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia opinię oraz występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  3. Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2011 r. przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) art. 51 ust. 2 i 3, art. 52, art. 54 - 55, art. 56 ust. 1 i 2, art. 57 - 59 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zachodzi potrzeba dostosowania regulacji określonych w Statucie Powiatu Gryfińskiego do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek

data opublikowania: 2011-04-19 09:26:49
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:26:49

Strona odwiedzona 822 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.