Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/40/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 524 856,64 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 253 458,02 zł
rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 253 458,02 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 3 735,76 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 735,76 zł
dział 851-Ochrona zdrowia - 170 000,00 zł
rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne - 170 000,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 3 571,40 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 3 571,40 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 91 438,00 zł
rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 87 438,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 653,46 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 653,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 563 835,65 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 274 701,27 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 274 701,27 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 7 571,40 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 7 571,40 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 7 471,52 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 3 735,76 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 735,76 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 1 170 000,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 1 000 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 170 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 101 438,00 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 97 438,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 653,46 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 653,46 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 038 979,01 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 10 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 10 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 000 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 000 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 3 735,76 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 735,76 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25 243,25 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 21 243,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 3 571,40 zł (zwrot z ZUS poniesionych kosztów pogrzebu podopiecznej), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej Powiatu (jednostce zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej Uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r.).
  2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 3 735,76 zł, w związku z realizacją projektu "Wizyta Przygotowawcza na Malcie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Zgodnie z Uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. jednostka na realizację projektu przesunęła środki z rozdziału 80130-Szkoły zawodowe, dlatego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe.
  3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 87 438,00 zł plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki w związku z realizacja projektu "Piramida kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  4. Pismo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z dnia 06.12.2010 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu dzieci na terapie i rehabilitacje Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął decyzję o przekazaniu dotacji celowej dla Stowarzyszenia w kwocie 10 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej Powiatu).
  5. Zmniejszenie planu wydatków o 1 000 000,00 zł na inwestycję w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami "Kompleksowa modernizacja obiektu ZSS w Gryfinie na potrzeby ZSS oraz PUP w Gryfinie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję w dziale 851-Ochrona zdrowia, Rozdziale 85111-Szpitale ogólne "Przebudowa budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy". Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
  6. Porozumienie z Gminą Moryń z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dotacje na zadania bieżące o 4 000,00 zł.
  7. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 4 000,00 zł (środki własne powiatu), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej.
  8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 653,46 zł, w związku z wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk S.A odszkodowania za wyrządzoną szkodę na mieniu (zalanie budynku internatu chłopięcego). Środki przeznacza się na naprawę powstałej szkody i zakup wyposażenia zniszczonego w wyniku zalania.
  9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 21 243,25 zł. Zwiększa się plan wydatków w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe (środki na projekt POKL "Przedsiębiorca to mój zawód" niewykorzystane i zwrócone do budżetu Powiatu w roku 2010), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (jednostka otrzymała zwiększenie o tę kwotę z rezerwy ogólnej).
  10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 253 458,02 zł, w związku z realizacją projektu POKL "Przedsiębiorca to mój zawód".
  11. Zwiększenie planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 851-Ochrona zdrowia o 170 000,00 zł (środki z rachunku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Likwidacji w Nowym Czarnowie), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.").
 2. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r.
 3. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Moryń w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie.
 4. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowaną dotacją celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-19 09:53:36
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:53:36

Strona odwiedzona 1016 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.