Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/50/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, zm.: Dz. U. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, poz. 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, poz. 1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 1462, Nr 234, poz. 1573, Nr 1574, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 84, poz. 713, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 114, poz. 956, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 182, poz. 1228, Nr 30, poz. 151) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

 • Rower lub motorower - 100 zł
 • Motocykl - 200 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 550 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 780 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1150 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł

§ 2. Za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się za każdą dobę przechowywania opłaty w wysokości:

 • Rower lub motorower - 15 zł
 • Motocykl - 22 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 45 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 65 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 120 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł

§ 3. Wysokość stawek kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów ustala się:

 • Rower lub motorower - 50 zł
 • Motocykl - 100 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 275 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 390 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 575 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł

§ 4. Opłaty określone w § 1 , § 2, § 3 zawierają podatek VAT.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/180/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 21 sierpnia 2011r..

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - wysokość opłat , o których mowa w ust. 5c (opłaty za usuniecie i parkowanie pojazdu), ustala rada powiatu.
Biorąc pod uwagę zapis art. 1 pkt 10 lit. h ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 152 poz. 1018), który wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011r. ,, rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a Wysokość kosztów nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usuniecie pojazdu"
W celu sprawnego realizowania zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów należy przyjąć przedmiotowe stawki przed 21 sierpnia 2011r.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
mgr Aneta Płóciennik-Śmiałkowska

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 510 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.