Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/52/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej na następny rok budżetowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Radni Powiatu, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz mieszkańcy składają Zarządowi Powiatu wnioski do projektu budżetu do 30 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie i miejscu składania wniosków.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego opracowują plany rzeczowe oraz wstępne projekty planów finansowych i przedkładają je Zarządowi Powiatu w terminach wynikających z harmonogramu.

§ 2. Wstępne projekty planów finansowych opracowywane są na podstawie:

 1. założeń polityki budżetowej Państwa na dany rok,
 2. założeń polityki budżetowej określonych przez Radę Powiatu do opracowania projektu budżetu,
 3. aktualnego poziomu cen (stawek, taryf, opłat i podatków) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
 4. zakładanej prognozy zmiany cen w roku budżetowym,
 5. istniejącego w roku poprzedzającym rok budżetowy stanu organizacyjnego jednostek finansowanych z budżetu powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji w roku budżetowym.

§ 3. Zarząd Powiatu na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków, a także prognozy kwot dochodów własnych Powiatu, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie wynikającym z harmonogramu.

§ 4. Zarząd Powiatu opracowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego projekt dotyczy.

§ 5. Projekt budżetu sporządza się w szczegółowości:

 1. Plan dochodów ustala się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych.
 2. Plan wydatków ustala się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:
  1. Wydatki bieżące, w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   2. wydatki związane z realizacja zadań statutowych,
   3. dotacje na zadania bieżące,
   4. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
   5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu,
   6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
   7. obsługę długu powiatu.
  2. Wydatki majątkowe, w tym:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu,
   2. zakup i objęcie akcji i udziałów,
   3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

§ 6. Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza uzasadnienie, które obejmuje:

 1. omówienie planowanych dochodów z podaniem ich źródeł,
 2. omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych,
 3. omówienie kwot przychodów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego bądź kierunków rozdysponowania planowanej nadwyżki budżetowej.

§ 7.

 1. Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje niezwłocznie otrzymany projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
 2. Komisje Rady opiniują projekt uchwały budżetowej na posiedzeniach.
 3. Opinie poszczególnych komisji stałych stanowią podstawę do sformułowania opinii o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu i Gospodarki.

§ 8.

 1. Komisja Budżetu i Gospodarki przekazuje niezwłocznie Zarządowi Powiatu pisemną opinię o projekcie uchwały budżetowej.
 2. Zarząd Powiatu w terminie 7 dni od otrzymania opinii, o której mowa w ust. 1 dokonuje ewentualnych autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej.
 3. Wnioski Komisji nieuwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają pisemnego uzasadnienia Zarządu Powiatu.

§ 9.

 1. Zarząd Powiatu w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przekazuje podległym jednostkom niezbędne informacje do opracowania projektów ich planów finansowych.
 2. Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) opracowują plany projektów finansowych.

§ 10. Projekt porządku sesji, na której uchwalany jest budżet winien obejmować następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr IX/86/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 630 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.