Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/53/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 620 111,57 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 7 345,85 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 7 345,85 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 244 965,72 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 244 965,72 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 364 800,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 364 800,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 000,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 117 994,39 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 117 519,00 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 117 495,00 zł
  rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 24,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 475,39 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 475,39 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 867 511,72 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 000,00 zł
  rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 5 000,00 zł
  rozdział 75495-Pozostała działalność - 1 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 104 289,67 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 104 289,67 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 41 645,85 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 17 200,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 12 900,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 7 345,85 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 4 200,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 313 776,20 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 277 776,20 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 36 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 398 800,00 zł
  rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy - 396 800,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 000,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 365 394,54 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 630-Turystyka - 2 000,00 zł
  rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 1 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 5 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 5 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 475,39 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 475,39 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 73 100,15 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 73 100,15 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 249 519,00 zł
  rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy - 249 519,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 34 300,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 34 300,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr V/40/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 8 określający dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 475,39 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu "Wizyta przygotowawcza na Malcie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", akcja Wizyty przygotowawcze LEONARDO DA VINCI.
  2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej plan wydatków jednostki o 34 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
  3. Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-4021-7-16-1-MK/11 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego o 364 800,00 zł. (Kwota zaplanowana 688 200 zł, kwota przyznana 1 053 000,00 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu w kwocie 249 519,00 zł, z przeznaczeniem na zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej o 117 519,00 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie o 32 000,00 zł oraz 100 000,00 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej.
  4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 7 345,85 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERRISK TU S.A. za zalane pracownie i pomieszczenia szkolne.
  5. Pismo Ministra Finansów znak: ST4-4820/109/2011 z 11.02.2011 r. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 117 519,00 zł, w tym części oświatowej subwencji ogólnej o 117 495,00 zł i części równoważącej subwencji ogólnej o 24,00 zł.
  6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 3 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną na organizację turnusu rehabilitacyjnego w Orawce.
  7. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, znak: EK.3037.5.2011.ELB z dnia 09.05.2011 r. w sprawie zmiany w planie finansowym, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna o 1 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta KPP w Gryfinie za uratowanie życia tonącemu.
  8. Zwiększenie z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie na zakup materiałów pędnych do radiowozów i łodzi.
  9. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 492,62 zł. Jednostka zrealizowała dochody ponad plan z tytułu: opłat za media wykorzystywane przez wychowanków mieszkań chronionych oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS. Środki przeznacza się na zakup energii.
  10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 32 810,48 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla innych powiatów, na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tych powiatów (zgodnie z porozumieniami).
  11. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia "Dom z sercem", zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie prac remontowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju.
  12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 242 473,10 zł z tytułu dotacji celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci z tych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Gryfińskiego. Podpisano porozumienia z Powiatem Myśliborskim, Kołobrzeskim, Wałeckim i Szczecineckim. Powyższa kwota obejmuje pokrycie kosztów pobytu 9 wychowanków. Jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu w kwocie 73 100,15 zł (rozdysponowanie środków: 32 810,48 zł-dotacje dla powiatów w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 36 000,00 zł -dotacja dla Stowarzyszenia "Dom z sercem", 4 289,67 zł- rezerwa ogólna).
  13. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, znak: EK.3037.7.2011.ELB z dnia 19.05.2011 r., zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zmiany związane są z zaplanowaniem dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach na dofinansowanie zadania publicznego pn. "Powiatowy Plener Integracyjny".
 2. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 3. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów oraz przekazanych innym powiatom (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
 4. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowanym zwiększeniem dotacji na Fundusz Wsparcia Policji oraz zwiększeniem kwot dotacji dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowaniem dotacji celowej z budżetu dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 519 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.