Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/61/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko - Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Trzcińsko - Zdrój prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 131/3 o pow. 0,3683 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko - Zdrój, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00063624/5.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje w celu objęcia jej programem rewitalizacji starego miasta.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/311/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 131/3 o pow. 0,3683 ha, położona w obrębie 2 miasta Trzcińsko - Zdrój, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Powyższa nieruchomość powstała w wyniku podziału działki nr 131/1, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 112. Teren znajduje się w strefie starego miasta oraz systemu murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków, a także w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie, dla którego plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Z uwagi na przeznaczenie działki do sprzedaży, w celu uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaży nieruchomości, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjno - wypoczynkowo - uzdrowiskowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W celu zbycia przedmiotowej nieruchomości zorganizowano dwa przetargi i trzy rokowania na sprzedaż, które zakończyły się wynikami negatywnymi, z uwagi na brak oferentów.

Przejęciem nieruchomości zainteresowana jest Gmina Trzcińsko - Zdrój, z którą zostało podpisane porozumienie w sprawie określenia warunków nieodpłatnego przekazania przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest wyrażenie zgody na przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Trzcińsko - Zdrój.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2011-08-29 12:34:14
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 12:34:14

Strona odwiedzona 555 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.