Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/65/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 895 574,36 zł

 2. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 2 650 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 2 650 000,00 zł
  dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 128 750,00 zł
  rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 128 750,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 227 244,31 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 20 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 937,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 205 307,31 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 295 635,86 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 295 635,86 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 4 885,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4 885,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 529,19 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 529,19 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 480 030,00 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 480 030,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852-Pomoc społeczna - 105 500,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 105 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

 3. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 088 149,63 zł

 4. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 65 108,03 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 65 108,03 zł
  dział 600-Transport i łączność - 150 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 150 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 20 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20 000,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 253 041,60 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 253 041,60 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 600 000,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 600 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 9 931 282,76 zł

 2. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 7 000 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 7 000 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 175 368,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 175 368,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 233 700,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 233 700,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 173 290,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 173 290,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 1 022 650,31 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 937,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 50 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 970 713,31 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 208 256,26 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 208 256,26 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 4 885,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4 885,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 644,00 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 1 644,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 529,19 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 529,19 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 460,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 2 460,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852-Pomoc społeczna - 105 500,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 105 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 123 858,03 zł

 4. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 65 108,03 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 65 108,03 zł
  dział 600-Transport i łączność - 500 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 500 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 306 744,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 306 744,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 216 700,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 216 700,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 2 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 30 306,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 30 306,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 320 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 50 000,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 20 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 250 000,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 192 000,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 192 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 600 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 600 000,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 891 000,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 891 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Planowany deficyt zwiększy się o kwotę 4 000 000,00 zł i wyniesie 5 800 000,00 zł.

§ 4. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 4 000 000,00 zł
 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 000 000,00 zł
 3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 800 000,00 zł.

§ 5. W Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr V/40/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz uchwałą Nr VI/53/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik Nr 8 określający dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznik Nr 10 określający dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
 8. Dodaje się załącznik Nr 11 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 900,00 zł, w związku z realizacją projektu "Język sąsiada jest super" oraz o 1 037,00 zł, w związku z realizacją projektu "Nauka -Praca -Wypoczynek", w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
  2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 3 529,19 zł. Dochody uzyskano z opłat za legitymacje szkolne- 9,00 zł, darowizny na organizację turnusu rehabilitacyjnego w Orawce- 1 300,00 zł i z refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych przez Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie (zwrot kosztów za 2010 rok).
  3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 105 500,00 zł. Zmiany związane są z ogłoszeniem wyników konkursu i przyjęciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektów do realizacji pod nazwą: "Stawiamy na rodzinę - 57 500,00 zł i "Bez obaw w dorosłość"- 48 000,00 zł.
  4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 644,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie.
  5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki. Zmniejsza się o 20 000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy, przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów z usług.
  6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 205 307,31 zł, w związku z realizacją przez jednostkę projektu pn. "Staże gastronomów" z programu Leonardo da Vinci.
  7. Umowę 9/2011/JST/2055/717 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Ministrem Zdrowia, zgodnie z którą dostosowuje się plan dotacji przyznanych w dziale 851-Ochrona zdrowia do realnych kwot. Zmniejsza się o 253 041,60 zł plan dotacji na zadania bieżące, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji na zadania inwestycyjne. Zwiększa się również plan dotacji na zadania inwestycyjne o 42 594,26 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zadanie "Przebudowa pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfinie". Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania na rezerwę ogólną środki własne Powiatu w kwocie 42 000,00 zł.
  8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 28 662,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "WAVE-Woda-Aqua-Viz-Ewerywhere". Projekt realizowany od 2010 r., środki na realizację projektu z FRSE wpłynęły w roku 2010 (zaliczka 80% ), kwota 28 662,00 zł miała być zaplanowana i wydatkowana w 2012 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zachodzi konieczność włączenia środków w roku 2011.
  9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej. Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne, na zadanie : "Przebudowa budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy".
  10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z którym zmniejsza się o 65 108,03 zł plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków jednostki, w związku z aneksem do umowy UDA-POKL.08.01.02-32-002/10-00 z dnia 16.08.2010 r. Zmiany dotyczą projektu "Przedsiębiorca to mój zawód".
  11. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 2 650 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku: Trzcińsko-Zdrój - Warnice") oraz plan wydatków o 7 000 000,00 zł (jest to całkowity koszt inwestycji, wkład własny Powiatu: kwota 350 000,00 zł pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych", kwota 4 000 000,00 zł sfinansowana zostanie kredytem długoterminowym).
  12. Zmniejszenie planu dochodów Powiatu w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 150 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale (porozumienie z Gminą Trzcińsko-Zdrój).
  13. Pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w celu sfinansowania bieżących zobowiązań wynikających z pracy wydziału. Kwoty zwiększeń stanowią środki na zakup energii (45 944,00 zł), na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe (33 400,00 zł) i na zakupy inwestycyjne- zgodnie ze stopą redyskonta weksla do zakupu nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16 D (44 100,00 zł).
  14. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o 128 750,00 zł oraz plan wydatków na zakup druków komunikacyjnych o 117 000,00 zł. Pozostałe środki zwiększają rezerwę ogólną o 11 750,00 zł.
  15. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe o 2 000,00 zł, jednocześnie zwiększając rezerwę ogólną Powiatu. (Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla kurierów udających się do adresatów w czasie doręczenia kart powołania w trybie akcji kurierskiej, a następnie zrefundowane z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2018").
  16. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o 600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe pn. "Moje boisko-Orlik 2012"-zadanie nie będzie realizowane (dysponent środków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych).
  17. Zmniejszenie planu wydatków o 300 000,00 zł na inwestycję pn. "Kompleksowa modernizacja obiektu ZSS w Gryfinie na potrzeby ZSS oraz PUP w Gryfinie" i o 200 000,00 zł na inwestycję pn. "Dostosowanie zakupionej nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16 D na potrzeby Starostwa Powiatowego", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o 500 000,00 zł na inwestycję pn. "Dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS Nowe Czarnowo" (dysponent środków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych).
  18. Zmniejszenie planu wydatków o 50 000,00 zł na inwestycję w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie" (dysponent środków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej.
  19. Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększa się plan dochodów o 480 030,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o 841 000,00 zł na zadania:
   • "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy ZSS w Gryfinie w zakresie modernizacji przepompowni, likwidacji szamba, modernizacji węzła cieplnego oraz instalacji sanitarnych" o 200 000,00 zł (dział 854, rozdział 85495),
   • "Termomodernizacja budynku szkoły w SOSW w Chojnie o 350 000,00 zł (dział 854, rozdział 495),
   • "Odwodnienie boiska przy ZSP Nr 1 w Chojnie o 111 000,00 zł (dział 926, rozdział 92601),
   • "Odwodnienie boiska przy ZSP Nr 2 w Gryfinie o 180 000,00 zł (dział 926, rozdział 92601).
   Zwiększa się plan wydatków o 1 321 030,00 zł na zadania:
   • "Termomodernizacja budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, stropodachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" o 495 225,00 zł (dział 700, rozdział 70005),
   • "Termomodernizacja budynku pawilonu nr IV edukacyjnego w Nowym Czarnowie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, stropodachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" o 173 399,00 zł (dział 700, rozdział 70005),
   • "Termomodernizacja budynków warsztatów ZSP Nr 1 w Chojnie w tym: docieplenie budynku oraz dachu, wymiana stolarki okiennej- II etap o 451 744,00 zł (dział 801, rozdział 80195),
   • "Termomodernizacja budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" o 165 662,00 zł (dział 851, rozdział 85111),
   • "Modernizacja węzła cieplnego z instalacji c. o. w ZSP Nr 2 w Gryfinie" o 35 000,00 zł (dział 801, rozdział 80195).
   Zmienia się nazwę zadania z "Wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji c.o., cw, ee oraz termomodernizacja obiektu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu oraz prowadzonej w nim działalności z zakresu ochrony zdrowia- budynek przy ul. Niepodległości w Gryfinie" na "Termomodernizacja budynku przy ul. Niepodległości w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, stropodachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej". Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
  20. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 70 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195-Pozostała działalność o 2 460,00 zł i rezerwy ogólnej o 67 540,00 zł.
  21. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 4 885,00 zł, w związku z zrealizowanymi dochodami ponad plan z tytułu odsetek bankowych oraz opłat za media wykorzystywane przez wychowanków w mieszkaniach chronionych.
  22. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na inwestycję "Poprawa estetyki obiektów oświatowych" o 250 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Gryfino na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie" ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 2. Zmian w załączniku określającym przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowaniem zaciągnięcia kredytu na inwestycje pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice".
 3. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 710-Działalność usługowa.
 4. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. dokonuje się w związku z ogłoszeniem wyników konkursu i przyjęciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektów do realizacji pod nazwą: "Stawiamy na rodzinę - 57 500,00 zł i "Bez obaw w dorosłość"- 48 000,00 zł.
 5. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z gmin oraz przekazanych gminom na zadania w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność.
 6. Zmian w załączniku określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się w związku z pismem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmian w planie inwestycji finansowanych tymi środkami.
 7. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowaniem dotacji dla Gminy Mieszkowice na dofinansowanie odtworzenia dwóch tablic pamiątkowych w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia -Siekierki -Gozdowice -Czelin oraz zmniejszeniem planu dotacji dla Gmin na utrzymanie i remont dróg powiatowych.
 8. Zmian w załączniku określającym dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowaniem dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie oraz zmniejszeniem planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
 9. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowaniem pomocy finansowej dla Gminy Gryfino na zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie"

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-08-29 13:57:14
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 13:57:14

Strona odwiedzona 595 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.