Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/66/2011 z dnia 2011-09-29

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z § 2, pkt 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.

§ 2.

 1. Wielkość planowanych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2012 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.
 4. W wielkości planowanych wydatków należy uwzględnić udział własny na przedsięwzięcia współfinansowane środkami zewnętrznymi.
 5. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3.

 1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2012 r.:
  1. W zakresie dochodów budżetowych:
   1. zwiększenie wpływów, w tym majątkowych, w efekcie wykorzystania posiadanego majątku,
   2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych, środków z rezerw ministerialnych,
  2. W zakresie wydatków budżetowych:
   1. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym dla:
    • modernizacji nawierzchni bitumicznych,
    • budowy i odtworzenia ciągów pieszych,
    • remontów obiektów inżynieryjnych,
    • opracowania dokumentacji na potrzeby absorpcji funduszy zewnętrznych,
    • kontynuacji współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współfinansowania zadań,
   2. kontynuacja lub realizacja planowanych zadań inwestycyjnych związanych z:
    • przebudową pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy,
    • przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno - terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
    • rozbudową i modernizacją nieruchomości powiatowej przy ul. Łużyckiej na potrzeby ZSS w Gryfinie oraz PUP w Gryfinie,
    • przebudową drogi powiatowej Nr 1350Z oraz 1352Z na odcinku Szczecin - Binowo,
    • przebudową ulic powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015,
   3. w obszarze gospodarki nieruchomościami:
    • poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków),
    • doposażenie i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego oraz bazy sportowej,
    • dostosowanie nieruchomości powiatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   4. w dziedzinie administracji publicznej
    • utrzymanie i systematyczna poprawa jakości pracy Urzędu,
   5. w obszarze służby zdrowia:
    • kontynuacja działań związanych z poprawą jakości usług medycznych świadczonych przez "Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie".
 2. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja KordylasińskaUZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z § 2, ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2011-10-03 13:05:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-03 13:05:13

Strona odwiedzona 531 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.