Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/81/2011 z dnia 2011-12-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 569 634,40 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 210 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 210 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 4 360,05 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4 360,05 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 60 551,72 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 30 000,00 zł
  rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 30 043,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 508,72 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 51 551,31 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 44 000,86 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 4 833,61 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 716,84 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 876 000,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 324 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 552 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 350 419,26 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 715,26 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 348 704,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 16 752,06 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 236,27 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 16 515,79 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 202 833,57 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 210 000,00 zł rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe
  - 210 000,00 zł dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 2 668 833,57 zł rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 668 833,57 zł dział 851-Ochrona zdrowia - 324 000,00 zł rozdział 85111-Szpitale ogólne - 324 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 669 616,20 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 50 796,38 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 20 796,38 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 30 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 609 731,51 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 913,26 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 577 775,25 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 30 043,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 9 088,31 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 597,10 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 8 491,21 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 323 815,37 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 250 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 250 000,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 78 000,00 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 78 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 109 261,00 zł
  rozdział 75019-Rady powiatów - 19 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 58 261,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego -32 000,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
  rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 5 000,00 zł
  dział 757-Obsługa długu publicznego - 70 000,00 zł
  rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 70 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 186 977,24 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 186 977,24 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 256 801,40 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 16 100,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 8 900,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 30 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 201 801,40 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 567 888,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 37 888,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 530 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 660 615,93 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 87 168,17 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 497 348,75 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 76 099,01 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 106 761,80 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 6 397,21 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 500,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 92 864,59 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 010,00 zł
  rozdział 92116-Biblioteki - 4 000,00 zł
  rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 2 010,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 22 500,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 20 000,00 zł
  rozdział 92695-Pozostała działalność - 2 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 zmienionej:

uchwałą Nr V/40/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

uchwałą Nr VI/53/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r.

uchwałą Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu,

uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011

uchwałą Nr X/78/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik Nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznik Nr 10 określający dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 2 338,00 zł z tytułu przygotowania poczęstunku na uroczystą sesję Rady Powiatu poświęconą 93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup pomocy naukowych i środków żywności.
  2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 19 006,38 zł w związku z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano m. in. z tytułu wpływów z najmu, wynagrodzenia płatnika, korzystania z mediów, usług wyżywienia i zakwaterowania, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych.
  3. Pismo Ministra Finansów, zgodnie z którym zwiększa się o 30 000,00 zł plan dochodów Powiatu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Środki przeznacza się dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w związku z utworzeniem w placówce pracowni gastronomicznej, jednocześnie wyprowadza się środki własne Powiatu, które zmniejszają dochody ze sprzedaży mienia.
  4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 747/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy Pomocy społecznej § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 348 704,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej. Jednocześnie podjęto decyzję, że w budżecie Powiatu pozostawia się dotację w kwocie 120 216,00 zł wynikającą ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją.


  5. DPSKwota zmniejszenia wynikająca ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacjąKwota zwiększeniaRazem zmiana w planie wydatków
   (3-2)
   1234
   Dębce25 398,0021 340,00-4 058,00
   Trzcińsko-Zdrój35 557,0041 340,005 783,00
   Moryń37 250,0089 240,0051 990,00
   Nowe Czarnowo22 011,00317 000,00294 989,00

   Jednocześnie wyprowadza się z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie kwotę 194 989,00 zł (środki własne powiatu - zmniejszają plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.).
  6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (odsetki od zaległości, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat PIT) i wydatków jednostki o 597,10 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
  7. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmienia się klasyfikację środków otrzymanych z Gminy Trzcińsko-Zdrój na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odc.: Trzcińsko-Zdrój - Warnice".
  8. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 1 913,26 zł w związku z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano m. in. z wpłat za dzierżawę placu, wpłat pracowników za korzystanie z obiadów, opłaty za media wykorzystywane przez wychowanków w mieszkaniach chronionych oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
  9. Zakończenie realizacji projektu "Uczenie się przez całe życie" Comenius-Partnerskie Projekty Regio, zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 1 685,87 zł (kwota ta wynika z końcowego rozliczenia i różnic kursowych), przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży mienia.
  10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 88 224,18 zł w związku z mniejszymi płatnościami dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów ze sprzedaży mienia.
  11. Zmianę dysponenta zrealizowanych dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne, § 0970-Wpływy z różnych dochodów.
  12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów o 48 146,79 zł w związku z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano m. in. z usług za wyżywienie i zakwaterowanie, odsetek bankowych, różnic kursowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 40 203,58 zł i zwiększeniu planu wydatków o 7 943,21 zł.
  13. Mniejszą niż zaplanowano realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Gryfinie o 1 751 487,94 zł, w związku z tym zwiększa się rozchody na spłatę kredytów o 21 000,00 zł i zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia.
  14. Pismo Ministra Finansów, zgodnie z którym zwiększa się o 30 043,00 zł plan dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków poniesionych na rodziny zastępcze. Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne Powiatu, które zmniejszają dochody ze sprzedaży mienia.
  15. Uzyskanie dochodów ze sprzedaży udziałów spółki "Szpital Powiatowy Sp. z o.o." w kwocie 552 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę dochodów ze sprzedaży mienia.
  16. Informację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o różnicach w planie dotacji dla DPS-ów w stosunku do środków przekazywanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z którą zwiększa się plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 93 668,00 zł i dla Stowarzyszenia "Pod Dębami" prowadzącego DPS w Dębcach o 15 187,25 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego DPS w Trzcińsku-Zdroju o 63 286,25 zł i Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego DPS w Moryniu o 45 569,00 zł.
 2. Zmian w załączniku określającym przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem o 21 000,00 zł rozchodów na spłatę kredytów ze względu na wzrost kursu EUR.
 3. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji.
 4. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji celowych w związku z mniejszymi płatnościami dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, zmianą kwot dotacji otrzymanych z gmin na zadania w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe oraz zmianą kwot dotacji w rozdziale 92116-Biblioteki.
 5. Zmian w załączniku określającym dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji zadania finansowanego tymi środkami.
 6. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji celowych w związku z mniejszymi płatnościami dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz ze zmianą kwot dotacji w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 7. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie oraz ze zmianą kwot dotacji w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i w dziale 926-Kultura fizyczna.
 8. Zmian w załączniku określającym dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji dla Szkół Niepublicznych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-23 13:52:49
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-23 13:52:49

Strona odwiedzona 441 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.