Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/91/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, zm.: Dz. U. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, poz. 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, poz. 1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 1462, Nr 234, poz. 1573, Nr 1574, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 84, poz. 713, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 114, poz. 956, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Dz. U. z 2011 Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 662, Nr 171, poz. 1016, Nr 204 poz. 1195, Nr 208 poz. 1240, Nr 208 poz. 1241, Nr 222 poz. 1321, Nr 227 poz. 1367, Nr 244 poz. 1454), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

 • Rower lub motorower - 100 zł
 • Motocykl - 200 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 550 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 780 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1150 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł

§ 2. Za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się za każdą dobę przechowywania opłaty w wysokości:

 • Rower lub motorower - 15 zł
 • Motocykl - 22 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 45 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 65 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 120 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł

§ 3. Stawki kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów ustala się w wysokości:

 • Rower lub motorower - 50 zł
 • Motocykl - 100 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 275 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 390 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 575 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi, za parkowanie pojazdów usuniętych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat - art. 130a ust 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
mgr Aneta Płóciennik-Śmiałkowska

data opublikowania: 2012-02-20 09:28:38
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 09:28:38

Strona odwiedzona 486 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.