Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/94/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, zm. Nr 288, poz. 1690) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W postępowaniach, o których mowa w art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, stosuje się poniższe zasady ogólne:
  1. zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
  2. zasadę wspierania osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i wraz z rodzicami solidarnie odpowiadają za ponoszenie opłaty,
  3. zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień,
  4. zasadę unikania zagrożenia egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym bądź częściowym utrzymaniu.
 2. Powyższe zasady stosowane są wraz z oceną sytuacji, o których mowa w § 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dochodzie - rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 2. kryterium dochodowym - rozumie się przez to kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 3. osobie zobowiązanej rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje z urzędu lub na wniosek, w następujących sytuacjach:

 1. dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat, nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 2. dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 3. rodzic płaci alimenty na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,
 4. nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej lub przebywa ona w zakładzie karnym.

§ 4. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
 2. postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,
 3. pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownym umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
 4. osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności będzie spełniać warunki, o których mowa w § 3 ust 2.

§ 5.

 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia łącznie przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek:
  1. dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  2. osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  3. osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,
  4. osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,
  5. występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
 2. Wyliczenie częściowego umorzenia należności z tytułu opłat za pobyt w pieczy zastępczej wyraża się w procentach i dokonuje się na podstawie wzoru:
  1. u = 100 - (0,003 * x - 4)2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
  2. u = 100 - (0,006 * x - 8)2 w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka
   gdzie x - oznacza dochód osoby zobowiązanej lub dochód rodziny osób zobowiązanych do ponoszenia opłat
  3. jeżeli wynik wyliczenia wg powyższego wzoru będzie ujemny wówczas następuje umorzenie należności w całości,
  4. jeżeli wynik wyliczenia umorzenia będzie niższy niż 1% należnej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej to stosujemy umorzenie w wysokości 99%.
 3. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
 4. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby i możliwości.

§ 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,
 2. osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,
 4. występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 7. W przypadku nieobecności dziecka w pieczy zastępczej z uzasadnionych powodów, ustalona odpłatność może ulec zmianie na wniosek osób zobowiązanych do jej ponoszenia. Zwolnienie następuje po udokumentowaniu przez osobę zobowiązaną zgody sądu na pobyt dziecka pod jej opieką, przez okres co najmniej jednego miesiąca.

§ 8. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności lub odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje w drodze decyzji administracyjnej, na czas określony w decyzji, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XIX/205/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Art. 194.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, brzmi: "Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty o której mowa w art. 193 ust.1.

W roku 2010 w WPOW w Chojnie przebywało średnio 68 wychowanków.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza terenem naszego powiatu przebywało 10 wychowanków.

Ustalono częściową odpłatność 7 rodzicom i 2 opiekunom prawnym, z czego wpłynęła kwota 5.689,62 zł.

Na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało 114 rodzin zastępczych, w których przebywało 175 dzieci. Ustalono częściową odpłatność 6 rodzicom, z czego wpłynęła kwota 1.593,06zł.

W roku 2011 w WPOW w Chojnie przebywało średnio 70 wychowanków.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza terenem naszego powiatu przebywało 10 wychowanków. Ustalono częściową odpłatność 5 rodzicom i 2 opiekunom prawnym, z czego wpłynęła kwota 8.511,75 zł. W 2011r funkcjonowało w Powiecie 108 rodzin zastępczych, w których przebywało 160 dzieci. Ustalono częściową odpłatność 5 rodzicom, z czego wpłynęła kwota 1.160,84 zł Systematycznie i w ustalonej wysokości odpłatność wnoszą jedynie opiekunowie prawni, którzy dysponują dochodami dzieci. W przypadku rodziców biologicznych są to jednostkowe przypadki. Ustalone i niepłacone odpłatności podlegają windykacji poprzez Urząd Skarbowy. W budżecie Powiatu i PCPR są zabezpieczone środki na pokrycie kosztów utrzymania wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej ( rodzinnej i instytucjonalnej), a ustalenie zasad częściowego umarzania odpłatności za pobyt dzieci pozwoli na pozyskanie pewnych kwot zmniejszających obciążenie powiatu w tym zakresie. Dodatkowo za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej po 01 stycznia 2012r. 10% kosztów poniesie gmina z której pochodzi dziecko.

W związku z pilną koniecznością ustalenia w/w zasad (ustawa obowiązuje od 01 stycznia 2012 r ). zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały Rady Powiatu w Gryfinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2012-02-20 09:58:10
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 09:58:10

Strona odwiedzona 488 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.