Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/95/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych, którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) art. 85 i art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887, zm. Dz. U. Nr 288, poz. 1690) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego:
  1. rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka ustala się w następujący sposób:
  2. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dzieckaMiesięczna kwota wynagrodzenia brutto w złotych
   1-2 dzieci2.000,00 - 2.100,00
   3 dzieci2.101,00 - 2.300,00
   4 dzieci2.301,00 - 2.500,00
   5 dzieci2.501,00 - 2.700,00
   6 dzieci2.701,00 - 2.900,00
   7 dzieci2.901,00 - 3.100,00
   8 dzieci i więcej3.101,00 - 3.300,00
  3. rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego ustala się w następujący sposób:
  4. Liczba dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnymMiesięczna kwota wynagrodzenia brutto w złotych
   1 dziecko2.600,00 - 2800,00
   2 dzieci2.801,00 - 2.900,00
   3 i więcej dzieci2.901,00 - 3.100,00
 2. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia uwzględnia się liczbę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych w pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka oraz kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej, pogotowia rodzinnego oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

§ 2 Wysokość świadczeń dla rodzin pomocowych, którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, ustala się w następujący sposób:

Liczba dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i pogotowi rodzinnych przebywających w rodzinie pomocowejMiesięczna kwota świadczenia w złotych
1 dziecko800,00
2 dzieci900,00
3 dzieci1.000,00
4 dzieci1.100,00
5 dzieci1.200,00
6 i więcej dzieci1.300,00

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) zachodzi potrzeba ustalenia wysokości stawek wynagradzania osób prowadzących pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych, którymi są rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej Art. 85. ust 1,2,3 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej brzmi:
"1. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie.
2. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.
3. Ustalając wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka."
7. Rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba, o których mowa w art. 74 ust 1 pkt 2 za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty, o której mowa w ust.1.
Art 91 cytowanej wyżej ustawy brzmi: "Rada powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 85."

Wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i pogotowi rodzinnych wraz z pochodnymi w roku 2010 wynosiły 164.254,00zł, a w roku 2011 - 190.956,00 zł. Na rok 2012 ,wg stawek wynagrodzeń proponowanych w projekcie uchwały, planowana roczna kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 198.996,00 zł. W budżecie PCPR w 2012 r. na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych została zabezpieczona kwota 252.000,00zł. Kwota ta wystarczy na pokrycie wynagrodzenia dla wszystkich obecnie istniejących rodzin i dodatkowo jeszcze jednej rodziny zastępczej zawodowej, którą planujemy powołać w drugiej połowie tego roku. Aby ustalić godziwe wynagrodzenie za całodobową pracę opiekunów zastępczych, a tym samym umożliwić im rozwój osobisty i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przyjęcie proponowanych w uchwale zasad wynagradzania jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2012-02-20 09:58:10
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 09:58:10

Strona odwiedzona 881 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.