Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/104/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz.708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz.958; Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227; Nr 223, poz.1464 i Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz.106; Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070 i Nr 215, poz.1664; z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz.804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1498 i Nr 249, poz.1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz.322, Nr 94, poz.551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz.695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz.1060 i Nr 224, poz.1341) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz.1429)Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
 2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być udzielona następującym podmiotom działającym na terenie Powiatu Gryfińskiego:
  1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 843 z póżn. zm) ;
  2. jednostkom sektora finansów publicznych: gminom, gminnym osobom prawnym, powiatowym osobom prawnym.

§ 2.

 1. Określa się następujące priorytety dofinansowania:
  1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
  2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
  3. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
  4. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
  5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
  6. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
 2. Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dotacje wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, polegające na:
  1. usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako:
   • demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
   • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
   • unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
  2. modernizacji systemów ogrzewania, związanej z wymiana pieca opalanego węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze
 3. zakupie i montażu instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej tj. w szczególności: kolektory słoneczne do podgrzewania wody oraz zakupie ekologicznych urządzeń grzewczych, w szczególności: piece elektryczne, olejowe, gazowe, urządzenia wykorzystujące energię ziemi (pompy ciepła) oraz ekologiczne piece opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa.

§ 3.

 1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów rzeczywistych zadania z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Wysokość dotacji udzielonej osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, nie może przekraczać 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

§ 4.

 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
 2. Wysokość przyznanych środków finansowych może być różna od kwoty proponowanej przez wnioskodawcę.
 3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponuje w danym roku Powiat oraz od ilości złożonych wniosków.
 4. Finansowanie lub dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 polega na udzieleniu dotacji celowej.
 5. Przyznane dotacje muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały udzielone.

§ 5.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się wyłącznie na piśmie na właściwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zarząd Powiatu w Gryfinie może w ciągu danego roku budżetowego rozpatrywać dodatkowe wnioski, o których mowa w § 5 ust. 2, w przypadku nierozdysponowanej kwoty dotacji określonej w budżecie powiatu.

§ 6.

 1. Wszystkie złożone wnioski poddawane są weryfikacji wstępnej (formalnej) którą dokonuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wg następujących kryteriów:
  1. terminowość złożenia wniosku
  2. zgodność zadania z kierunkami finansowania określonymi w § 2 uchwały.
 2. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przygotowuje opinię merytoryczną złożonego wniosku.
 3. Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na każdym etapie kwalifikacji.
 4. Wnioski nie spełniające, któregokolwiek z kryteriów określonych w § 6 ust. 1 podlegają odrzuceniu.

§ 7.

 1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sporządza zbiorcze zestawienie wszystkich wniosków złożonych o udzielenie dotacji oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na kolejny rok budżetowy.
 2. Zbiorcze zestawienie o którym mowa w ust. 1 jest przedkładane Zarządowi Powiatu w Gryfinie w terminie do 15 września danego roku.
 3. Zarząd Powiatu w Gryfinie ostatecznie zatwierdza zgłoszone przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa propozycje lub proponuje wybrane zadania oraz wysokości dotacji.
 4. Projekt planu budżetowego uwzględniającego wydatki zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, sporządza Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z obowiązującymi w Starostwie procedurami.
 5. Każdy wnioskodawca, któremu przyznano dotację lub odmówiono przyznania dotacji, zostanie o tym fakcie pisemnie zawiadomiony.

§ 8.

 1. Zarządu Powiatu podpisuje umowę dotacji z podmiotem realizującym zadania określone w § 2, która winna określać w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy,
  2. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
  3. wysokość dotacji celowej oraz termin i tryb płatności;
  4. termin wykorzystania dotacji,
  5. tryb kontroli wykonywania zadania;
  6. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
  7. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
  8. tryb kontroli wykonania umowy,
  9. inne warunki ustalone przez strony.
 2. Zasady przekazywania środków finansowych w ramach dotacji określone zostaną w indywidualnych umowach dotacji.

§ 9.

 1. Dotowany (wnioskodawca), któremu przyznano dofinansowanie obowiązany jest przystąpić do realizacji zadania w czasie umożliwiającym jego terminowe zakończenie i rozliczenie.
 2. Dotowany ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zadania i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów ekologicznych.

§ 10.

 1. Wypłata środków dotacji następuje po zrealizowaniu zadania i przedłożeniu sprawozdania z realizacji zadania.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania składa się w terminie określonym w umowie dotacji, które w szczególności musi zawierać:
  1. specyfikację wszystkich poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania oraz oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony dotowanego (tj. rzeczowo - finansowe zestawienie wykonanych prac, dowody potwierdzające zapłatę, inne dokumenty potwierdzające realizacje zadania, itp.)
  2. informacje o uzyskanym efekcie ekologicznym.
 3. Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa może żądać okazania dokumentacji finansowej całego zadania, a także oryginałów faktur, które dokumentują wydatki na całość zadania.
 4. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia oraz poprawność opisania faktur odpowiada dotowany.
 5. Dokumenty rozliczeniowe zadania podlegają kontroli merytorycznej przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz kontroli formalno-rachunkowej przez Wydział Finansowo-Księgowy.

§ 11. Dotacja niewykorzystana w terminie określonym w umowie dotacji lub dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacji.

§ 12.

 1. Sposób wykonywania zadania, terminowość, zgodność wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem i wysokością określoną w umowie, przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych, a także inne elementy umowy, podlegają kontroli ze strony Powiatu.
 2. Sposób wykonywania kontroli realizowanych zadań określa się następująco:
  1. uprawnionymi do wykonywania kontroli zadań są pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, na podstawie upoważnień Zarządu Powiatu w Gryfinie, właściwe Komisje Rady Powiatu, w szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu może powołać doraźny zespół kontrolujący,
  2. kontrolujący ma prawo do wykonywania kontroli na każdym etapie realizacji zadania, w każdy wybrany przez siebie i prawem dozwolony sposób,
  3. kontrolowany ma prawo być poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz składać w trakcie kontroli wszelkie wyjaśnienia, jakie uznaje za istotne dla przebiegu i oceny wyników kontroli,
  4. kontrolowany ma obowiązek udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację źródłową, inne materiały oraz miejsca i rzeczy istotne dla przebiegu kontroli. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującym jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu środków finansowych.
 3. Kontroli dokonuje się pod względem:
  1. stanu realizacji zadania,
  2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  3. zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
  4. gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji,
  5. osiągnięcia efektu ekologicznego.

§ 13.

 1. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy stanowi:
  1. pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L/379 z 28 grudnia 2006 r.);
  2. pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007);
  3. pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007).
 2. Podmiot może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą objętą wnioskiem nie przekracza 200 tys. euro, a w sektorach: rolnictwa i rybołówstwa odpowiednio: 7,5 tys. euro w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz 30 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych, a dodatkowo przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki programu pomocowego objętego niniejszą uchwałą.
 3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie powinien przedłożyć:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. pozostałe informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 15. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XLV/400/2010 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 16. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie, przepisy § 13 niniejszej uchwały tracą moc z dniem 01.01.2014 r.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni, od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Rada Powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków finansowych powiatu gryfińskiego, obejmujące w szczególności: kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania, stosownie do zapisów art.. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jak wynika z przepisów prawa udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez powiat z podmiotami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W projekcie uchwały przewiduje się udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom, stosownie do zapisów art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W związku z tym działając w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm) zgłoszono projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uchyla się obowiązującą dotychczas uchwałę Rady Powiatu Nr XLV/400/2010 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ponieważ, wymaga ona dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-23 08:52:32
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 08:52:32

Strona odwiedzona 670 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.