Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/105/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; zm: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz.1429), art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2012 roku Nr 145) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; zm: Nr 111, poz.708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz.958; Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227; Nr 223, poz.1464 i Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz.106; Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070 i Nr 215, poz.1664; z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz.804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1498 i Nr 249, poz.1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz.322, Nr 94, poz.551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz.695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz.1060 i Nr 224, poz.1341) Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi urządzeniami wodnymi przez spółki wodne funkcjonujące na terenie powiatu gryfińskiego, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dotacji - rozumie się przez to dotację celową na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi urządzeniami wodnymi,
 2. spółkach wodnych - rozumie się przez to podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszającego osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami,
 3. bieżącym utrzymaniu urządzeń wodnych - rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania ich funkcji, polegający w szczególności na wykaszaniu, wygrabianiu porostów dna oraz skarp rowów, odmulaniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, wycinaniu lub karczowaniu krzewów i drzew ze skarp i dna rowów, usuwaniu tzw. "awarii drenarskich" dotyczących czyszczenia, naprawy lub przekładania rurociągów drenarskich oraz naprawy i konserwacji innych budowli systemów melioracji wodnych szczegółowych.

§ 3.

 1. Spółki wodne mogą otrzymać dotacje w wysokości określonej w budżecie Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i związanych z nimi urządzeniami wodnymi.

§ 4.

 1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, złożony przez spółkę wodną.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,
  2. oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku,
  3. przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,
  4. potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.
 4. Wnioski składa się w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok realizacji zadania, przy czym w roku 2012 do dnia 15 czerwca.

§ 5.

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku wzywa się wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.
 2. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez merytorycznego rozpatrzenia.

§ 6.

 1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Gryfińskiego podejmuje w drodze uchwały.

§ 7. Spółki wodne zostaną poinformowane o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu powiatu w formie pisemnej.

§ 8.

 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a spółka wodną.
 2. Umowa dotacji określa w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy,
  2. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
  3. wysokość dotacji celowej oraz termin i tryb płatności;
  4. termin wykorzystania dotacji,
  5. tryb kontroli wykonywania zadania;
  6. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
  7. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
  8. tryb kontroli wykonania umowy,
  9. inne warunki ustalone przez strony.

§ 9.

 1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % kosztów rzeczywistych zadania.
 2. Wysokość przyznanych środków finansowych może być różna od kwoty proponowanej przez wnioskodawcę.
 3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponuje w danym roku Powiat oraz od ilości złożonych wniosków.
 4. Przyznane dotacje muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały udzielone.

§ 10.

 1. Wypłata środków dotacji następuje:
  1. na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót, zatwierdzonego przez komisję w składzie:
   1. przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   2. przedstawiciel Zarządu Spółki Wodnej.
  2. po przedłożeniu faktur/rachunków stwierdzających poniesione koszty.
 2. Wypłata następuje 5 dni przed upływem terminu płatności, określonego na przedłożonej fakturze/rachunku.
 3. Wnioskodawca winien przedłożyć kopię faktury i/lub rachunku do Starostwa Powiatowego w Gryfinie niezwłocznie po jej otrzymaniu, celem zachowania terminu płatności określonego na fakturze/rachunku.
 4. Złożenie końcowego rozliczenia dotacji w formie sprawozdania z wykonanego zadania winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zadania.
 5. Wzór sprawozdania z wykonanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 6. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia oraz poprawność opisania faktur odpowiada wnioskodawca.
 7. Dokumenty rozliczeniowe zadania podlegają kontroli merytorycznej przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz kontroli formalno-rachunkowej przez Wydział Finansowo-Księgowy.

§ 11. Dotacja niewykorzystana w terminie określonym w umowie dotacji lub dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacji.

§ 12.

 1. Sposób wykonywania zadania, terminowość, zgodność wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem i wysokością określoną w umowie, a także inne elementy umowy, podlegają kontroli ze strony Powiatu.
 2. Sposób wykonywania kontroli realizowanych zadań określa się następująco:
  1. uprawnionymi do wykonywania kontroli zadań są pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, na podstawie upoważnień Zarządu Powiatu w Gryfinie, właściwe Komisje Rady Powiatu, w szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu może powołać doraźny zespół kontrolujący,
  2. kontrolujący ma prawo do wykonywania kontroli na każdym etapie realizacji zadania, w każdy wybrany przez siebie i prawem dozwolony sposób,
  3. kontrolowany ma prawo być poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz składać w trakcie kontroli wszelkie wyjaśnienia, jakie uznaje za istotne dla przebiegu i oceny wyników kontroli,
  4. kontrolowany ma obowiązek udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację źródłową, inne materiały oraz miejsca i rzeczy istotne dla przebiegu kontroli. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującym jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu środków finansowych.
 3. Kontroli dokonuje się pod względem:
  1. stanu realizacji zadania,
  2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  3. zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
  4. gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni, od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. Nr 145):

 • Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
 • Pomoc finansowa, polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie między innymi przedsięwzięć związanych z ochroną wód.

Załącznikami do uchwały są wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-23 09:03:59
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 09:03:59

Strona odwiedzona 709 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.