Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/108/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 381 329,15 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 750 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 750 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 318 507,00 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 318 507,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 28 033,25 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 28 033,25 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 529 652,50 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 529 652,50 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 704 607,40 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 575 607,40 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 129 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 50 529,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 50 529,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 196 837,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 670 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 670 000,00 zł
  dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 397 597,00 zł
  rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 397 597,00 zł
  758-Różne rozliczenia - 240,00 zł
  75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 240,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 129 000,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 129 000,00 zł

 3. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 453 509,15 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 50 000,00 zł
  rozdział 01008-Melioracje wodne - 50 000,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 1 572 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 572 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 251 100,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 251 100,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 409 020,90 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 409 020,90 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 120 743,25 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 120 743,25 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 287 720,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 157 720,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 130 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 451 464,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 178 500,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 215 964,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 57 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 50 529,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 50 529,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 47 932,00 zł
  rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4 432,00 zł
  rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 27 000,00 zł
  rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 16 000,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 500,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 213 000,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 213 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 269 017,00 zł z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 1 300 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 300 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 97 720,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 97 720,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 30 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 30 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 457 555,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 184 591,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 215 964,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 57 000,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11 432,00 zł
  rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 4 432,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 7 000,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 372 310,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 372 310,00 zł


 3. zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W Uchwale Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, zmienionej:

 • uchwałą Nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 11 dodaje się pkt 6 o brzmieniu "lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu",
  2. załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik Nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik Nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
  5. załącznik Nr 10 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
  6. załącznik Nr 11 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 28 033,25 zł, w związku z realizacją projektu ?Postaw na kobiety? w ramach programu "Młodzież w działaniu". Finansowanie - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu".
 2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 50 529,00 zł, w związku z realizacją programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych". Finansowanie - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 215 964,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszeń i Zgromadzenia Sióstr prowadzących DPS-y:
  • Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach (DPS Dębce) - 40 107,60 zł,
  • Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju (DPS w Trzcińsku-Zdroju) - 33 937,20 zł,
  • Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie (DPS w Moryniu) - 141 919,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dotacji do rzeczywistych wpływów dla poszczególnych DPS-ów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu.
 4. Zmianę dysponenta środków na realizację zadania "Opracowanie strategii Powiatu". Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, w § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 30 000,00 zł (dysponent-Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność, w § 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent-Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki). Finansowanie - środki własne powiatu.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o 6 091,00 zł. Środki zwiększają rezerwę ogólną budżetu powiatu. Finansowanie - środki własne powiatu.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 1 250 000,00 zł plan wydatków na zadanie "Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój. Finansowanie zadania- 750 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa, 500 000,00 zł -środki własne powiatu (zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach"). Zwiększa się również o 122 000,00 zł plan wydatków na inwestycje na drogach powiatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach".
  Zmniejsza się plan dochodów (dotacja celowa z Gminy Mieszkowice) i wydatków o 670 000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach", w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian między zadaniami finansowanymi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się plan wydatków o 97 720,00 zł na zadanie "Termomodernizacja budynku pawilonu Nr IV edukacyjnego w Nowym Czarnowie w zakresie: docieplenia ścian, dachu, stropodachu i wymiana stolarki okiennej", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 257 310,00 zł (ze sprawozdania OŚ-4p za rok 2011 wynika, że przychody Powiatu w kwocie 1 157 310,00 zł są przychodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w budżecie powiatu na 2012 r. zaplanowano kwotę 900 000,00 zł). Środki przeznacza się na zadania bieżące w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo kwotę 50 000,00 zł, w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 8 500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne:
  • - Wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji c.o., cw, ee oraz termomodernizacja obiektu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu oraz prowadzonej w nim działalności administracyjno-biurowej - budynek ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie - kwota 20 000,00 zł,
  • Termomodernizacja budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz pielęgnacja zieleni i odwodnienie terenu w obrębie działki - kwota 60 000,00 zł,
  • Termomodernizacja budynku stanowiącego własność powiatu gryfińskiego przy ul. Dworcowej w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu - kwota 86 100,00 zł,
  • Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Nr 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu - kwota 12 710,00 zł,
  • dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - kwota 20 000,00 zł.
   Jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu w kwocie 257 310,00 zł z zadania "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie".
   Zgodnie z wnioskiem dokonuje się również zmian w planie wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
  • zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych" z rozdziału 90095-Pozostała działalność o 7 000,00 zł do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
  • zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania "Przeprowadzenie badań jakości wody w jeziorze Morzycko" z rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 4 432,00 zł do rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
  • wprowadza się zadanie pn. "Akcja ratowania płazów-ropuchy szarej Bufo Bufo....", zmniejsza się o 8 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90008-Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się o 115 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS".
 10. Zwiększenie planu dochodów w dziale 851-Ochrona zdrowia o 83 000,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych "sprzedaż udziałów spółki "Szpital Powiatowy Sp. z o. o.", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie".
 11. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 851-Ochrona zdrowia o 446 652,50 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o 106 652,50 zł, planu wydatków na dopłatę do kapitału rezerwowego spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o." o 130 000,00 zł i planu wydatków na zadania inwestycyjne:
  • "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie" kwota 130 000,00 zł,
  • "Projekt adaptacji budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby PUP w Gryfinie" kwota 30 000,00 zł,
  • "Modernizacja i adaptacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie" kwota 50 000,00 zł.
 12. Pismo Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 79 330,00 zł.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziałach 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 85204-Rodziny zastępcze, w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 14. Zwiększenie planu dochodów o 575 607,40 zł w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 296 277,40 zł i planu wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 200 000,00 zł na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych".

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-23 09:48:16
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 09:48:16

Strona odwiedzona 639 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.