Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/116/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; zm: Nr 111, poz.708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz.958; Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227; Nr 223, poz.1464 i Nr 227, poz.1505; M.P. z 2008 r. Nr 79, poz.698, Nr 80, poz. 707; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz.106; Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070 i Nr 215, poz.1664; M.P. z 2009 r. Nr 57, poz.780, Nr 69, poz. 893; z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz.804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1498 i Nr 249, poz.1657; M.P. z 2010 r. Nr 74, poz. 945, Nr 78, poz. 965 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz.322, Nr 94, poz.551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz.695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz.1060 i Nr 224, poz.1341; M.P. z 2011 r. nr 94, poz. 551, Nr 94, poz. 958) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz.1429) Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
 2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być udzielona następującym podmiotom działającym na terenie Powiatu Gryfińskiego:
  1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 843 z póżn. zm) ;
  2. jednostkom sektora finansów publicznych: gminom, gminnym osobom prawnym, powiatowym osobom prawnym.

§ 2. 

 1. Określa się następujące priorytety dofinansowania:
  1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
  2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
  3. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
  4. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
  5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
  6. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
 2. Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dotacje wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, polegające na:
  1. usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako: demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie, unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
  2. modernizacji systemów ogrzewania, związanej z wymianą pieca opalanego węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze
  3. zakupie i montażu instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej tj. w szczególności: kolektory słoneczne do podgrzewania wody oraz zakupie ekologicznych urządzeń grzewczych, w szczególności: piece elektryczne, olejowe, gazowe, urządzenia wykorzystujące energię ziemi (pompy ciepła) oraz ekologiczne piece opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa.

§ 3. 

 1. Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania  z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Wysokość dotacji udzielonej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, wynosi 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

§ 4. 

 1.  Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
 2. Wnioski o dotację rozpatruje się wg kolejności ich złożenia, do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie dotacji w danym roku budżetowym.
 3. Przyznane dotacje muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały udzielone.
 4. Finansowanie lub dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 polega na udzieleniu dotacji celowej.

§ 5.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się wyłącznie na piśmie na właściwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy realizacji zadania, przy czym w roku 2012 do dnia 15 września, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zarząd Powiatu w Gryfinie może w ciągu danego roku budżetowego rozpatrywać dodatkowe wnioski, o których mowa w § 5 ust. 2, w przypadku nierozdysponowanej kwoty dotacji określonej w budżecie powiatu.

§ 6.

 1. Wszystkie złożone wnioski poddawane są weryfikacji wstępnej (formalnej) którą dokonuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wg następujących kryteriów:
  1. terminowość złożenia wniosku
  2. zgodność zadania z kierunkami finansowania określonymi w § 2 uchwały.
 2. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przygotowuje opinię merytoryczną złożonego wniosku.
 3. Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na każdym etapie kwalifikacji.
 4. Wnioski niespełniające któregokolwiek z kryteriów określonych w § 6 ust. 1 podlegają odrzuceniu.

§ 7.

 1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sporządza zbiorcze zestawienie wszystkich wniosków złożonych o udzielenie dotacji oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na kolejny rok budżetowy.
 2. Zbiorcze zestawienie o którym mowa w ust. 1 jest przedkładane Zarządowi Powiatu w Gryfinie w terminie do 15 września danego roku.
 3. Zarząd Powiatu w Gryfinie ostatecznie zatwierdza zgłoszone przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa propozycje lub proponuje wybrane zadania oraz wysokości dotacji.
 4. Projekt planu budżetowego uwzględniającego wydatki zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, sporządza Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z obowiązującymi w Starostwie procedurami.
 5. Każdy wnioskodawca, któremu przyznano dotację lub odmówiono przyznania dotacji, zostanie o tym fakcie pisemnie zawiadomiony.

§ 8.

 1. Zarządu Powiatu podpisuje umowę dotacji z podmiotem realizującym zadania określone w § 2, która winna określać w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy,
  2. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
  3. wysokość dotacji celowej oraz termin i tryb płatności;
  4. termin wykorzystania dotacji,
  5. tryb kontroli wykonywania zadania;
  6. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
  7. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
  8. tryb kontroli wykonania umowy,
  9. inne warunki ustalone przez strony.
 2. Zasady przekazywania środków finansowych w ramach dotacji określone zostaną w indywidualnych umowach dotacji.

§ 9.

 1. Dotowany (wnioskodawca), któremu przyznano dofinansowanie obowiązany jest przystąpić do realizacji zadania w czasie umożliwiającym jego terminowe zakończenie i rozliczenie.
 2. Dotowany ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zadania i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów ekologicznych.

§ 10.

 1. Wypłata środków dotacji następuje po zrealizowaniu zadania i przedłożeniu sprawozdania z realizacji zadania.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania składa się w terminie określonym w umowie dotacji, które w szczególności musi zawierać:
  1. specyfikację wszystkich poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania oraz oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony dotowanego (tj. rzeczowo - finansowe zestawienie wykonanych prac, dowody potwierdzające zapłatę, inne dokumenty potwierdzające realizacje zadania, itp.)
  2. informacje o uzyskanym efekcie ekologicznym.
 3. Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa może żądać okazania dokumentacji finansowej całego zadania, a także oryginałów faktur, które dokumentują wydatki na całość zadania.
 4. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia oraz poprawność opisania faktur odpowiada dotowany.
 5. Dokumenty rozliczeniowe zadania podlegają kontroli merytorycznej przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz kontroli formalno-rachunkowej przez Wydział Finansowo-Księgowy.

§ 11. Dotacja niewykorzystana w terminie określonym w umowie dotacji lub dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacji.

§ 12.

 1. Sposób wykonywania zadania, terminowość, zgodność wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem i wysokością określoną w umowie, przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych, a także inne elementy umowy, podlegają kontroli ze strony Powiatu.
 2. Sposób wykonywania kontroli realizowanych zadań określa się następująco:
  1. uprawnionymi do wykonywania kontroli zadań są pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, na podstawie upoważnień Zarządu Powiatu w Gryfinie, Komisje Rady Powiatu, w szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu może powołać doraźny zespół kontrolujący,
  2. kontrolujący ma prawo do wykonywania kontroli na każdym etapie realizacji zadania, w każdy wybrany przez siebie i prawem dozwolony sposób,
  3. kontrolowany ma prawo być poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz składać w trakcie kontroli wszelkie wyjaśnienia, jakie uznaje za istotne dla przebiegu i oceny wyników kontroli,
  4. kontrolowany ma obowiązek udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację źródłową, inne materiały oraz miejsca i rzeczy istotne dla przebiegu kontroli. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującym jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu środków finansowych.
 3.   Kontroli dokonuje się pod względem:
  1. stanu realizacji zadania,
  2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  3. zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
  4. gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji,
  5. osiągnięcia efektu ekologicznego.

§ 13. 

 1.  W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy stanowi:
  1. pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L/379 z 28 grudnia 2006 r.);
  2. pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007);
  3. pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007).
 2.  Podmiot może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą objętą wnioskiem nie przekracza 200 tys. euro, a w sektorach: rolnictwa i rybołówstwa odpowiednio: 7,5 tys. euro w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz 30 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych, a dodatkowo przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki programu pomocowego objętego niniejszą uchwałą.
 3.  Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
 4.  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie powinien przedłożyć:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. pozostałe informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 15.  Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XLV/400/2010 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 16. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie, przepisy § 13 niniejszej uchwały tracą moc z dniem 01.01.2014 r.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni, od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Rada Powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków finansowych powiatu gryfińskiego, obejmujące w szczególności: kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania, stosownie do zapisów art.. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Jak wynika z przepisów prawa udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez powiat z podmiotami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
W projekcie uchwały przewiduje się udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom, stosownie do zapisów art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W związku z tym działając w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm) zgłoszono projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Uchyla się obowiązującą dotychczas uchwałę Rady Powiatu Nr XLV/400/2010 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ponieważ, wymaga ona dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów.

Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-07-04 15:35:11
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:35:11

Strona odwiedzona 1267 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.