Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/118/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie przekształcenia szkół zawodowych

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się niżej wymienione dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata tj.:
  1. Zasadniczą Szkołę Zawodową im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3,
  2. Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91,
  3. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4, w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe.
 2. Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3, w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
 3. Akty przekształceń szkół wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 4 do uchwały.

§ 2. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży oraz dla dorosłych kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

§ 3.

 1. Akt założycielski:
  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3, po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do uchwały,
  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91, po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do uchwały,
  3. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4, po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do uchwały.
 2. Statuty szkół zostaną dostosowane do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie art. 42 ust. 1 o systemie oświaty, do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę nr XII/97/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia szkół. Przedkładany projekt uchwały jest zatem kontynuacją podjętych przez Radę Powiatu działań.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz.1206) w art. 8 ust. 2 zobowiązuje organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe (młodzieżowe oraz dla dorosłych) o okresie nauczania krótszym niż 3 lata z dniem 1 września 2012 r. do przekształcenia w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Uczniowie klasy drugiej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach, a jeżeli nie ukończą tej klasy, mogą uczyć się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przy przekształceniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 ust. 1-5 i art. 58 dotyczące likwidacji szkoły. Szkoła publiczna może być zlikwidowana/przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwość kontynuowania nauki.
W oparciu o art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, na sześć miesięcy przed terminem przekształcenia szkoły powiadomiono rodziców uczniów, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy. Ponadto, w myśl art. 59 ust. 2 ustawy o systemie oświaty uzyskano pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny odnośnie przekształcenia szkoły. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854) zasięgnięto stosownych opinii.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turytyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-07-04 15:36:11
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:36:11

Strona odwiedzona 403 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.