Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/139/2012 z dnia 2012-09-27

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 372 573,30 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 336,09 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 336,09 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 30 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 224 822,77 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 224 822,77 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 814,44 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 814,44 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 110 000,00 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 110 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 600,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 3 600,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 350 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 350 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 350 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 747 600,67 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 020-Leśnictwo - 6 600,00 zł
  rozdział 02001-Gospodarka leśna - 6 600,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 221 831,32 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 221 831,32 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 45 310,64 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 45 310 64 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 30 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 59 170,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 23 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 34 000,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 2 170,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 224 822,77 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 224 822,77 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 150,53 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 4 150,53 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 122 115,41 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 122 115,41 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 600,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 3 600,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 30 000,00 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 30 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 725 027,37 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 515 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 515 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 23 329,22 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 23 329,22 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 6 150,00 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 6 150,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 450,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 450 00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 60 928,15 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 60 928,15 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 89 170,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 88 200,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 970,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 30 000,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, zmienionej:

 • uchwałą nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIII/108/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIV/120/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XV/133/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
  5. załącznik nr 11 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 350 000,00 zł (wyprowadzenie z budżetu dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycję "Przebudowa drogi Żelechowo-Grzybno").
 2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 8 562,77 zł, w związku z przyznaniem powiatowi dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Piramida kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 30 000,00 zł, w związku z realizacją projektu "Community school - school in community" w ramach programu Comenius Regio.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu gryfińskiego o 110 000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie finansowanych tymi środkami. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne:
  • "Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie" o 165 000,00 zł,
  • "Wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji c.o., cw, ee oraz termomodernizacja obiektu- budynek przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie" o 23 329,22 zł,
  • "Termomodernizacja budynku po byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacji wod.- kan. i instalacji c.o., pielęgnacja zieleni oraz odwodnienie terenu o 15 617,51 zł, oraz na zadania bieżące o 30 000,00 zł (zadania w zakresie edukacji ekologicznej), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadania bieżące o 343 946,73 zł (m.in. na zadanie "poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez ścinkę poboczy oraz modernizację rowów odwadniających wraz z pielęgnacją przydrożnej zieleni").
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 89 170,00 zł. Zwiększa się o 30 000,00 zł plan wydatków na zadania zlecone (w związku z brakiem środków z budżetu państwa zachodzi konieczność przesunięcia środków własnych na zadanie zlecone w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) i o 59 170,00 zł plan wydatków na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 88 200,00 zł i w rozdziale 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 970,00 zł.
 6. Wniosek Geodety Powiatowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 6 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w dziale 020-Leśnictwo, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 710-Działalność usługowa o 6 150,00 zł i w dziale 750-Admninistracja publiczna o 450,00 zł (w związku z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowanie wydatków dotyczących klasyfikacji gleboznawczej związanych z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne winno być finansowane z działu 020-Leśnictwo).
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 45 310,64 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna.
 8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (m. in. z tytułu odsetek bankowych, sprzedaży złomu, refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych przez Wojewódzką Komendę OHP) i wydatków jednostki o 4 150,53 zł.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 100 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Gryfino w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku służącego realizacji zadań statutowych Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie.
 10. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 116 260,00 zł, w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie projektu "Nasze kompetencje-Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Umowę nr 67/S1/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" zawartą 13 września 2012 r. w Szczecinie z Wojewodą Zachodniopomorskim, zgodnie z którą zwiększa się powiatowi gryfińskiemu plan dochodów i wydatków o 3 600,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-02 11:21:59
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 11:21:59

Strona odwiedzona 378 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.