Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/141/2012 z dnia 2012-11-29

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 tekst jednolity) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

 • Rower lub motorower - 100 zł
 • Motocykl - 200 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t - 550 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 780 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1150 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł

§ 2. Za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się za każdą dobę przechowywania opłaty w wysokości:

 • Rower lub motorower - 15 zł
 • Motocykl - 22 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t - 45 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 65 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł

§ 3. Stawki kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów ustala się w wysokości:

 • Rower lub motorower - 50 zł
 • Motocykl - 100 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t - 275 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 390 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/91/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 luty 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 tekst jednolity) - Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi, za parkowanie pojazdów usuniętych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" maksymalne stawki opłat - art. 130a ust 6c ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
mgr Urszula Przetak

data opublikowania: 2012-12-04 09:50:24
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 09:50:24

Strona odwiedzona 516 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.