Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/147/2012 z dnia 2012-11-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 427 966,87 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 29 345,70 zł
rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 29 345,70 zł
dział 600-Transport i łączność - 750 411,30 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 750 411,30 zł
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 35 588,18 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 35 588,18 zł
dział 710-Działalność usługowa - 807,00 zł
rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 800,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 7,00 zł
dział 750-Administracja publiczna - 47 300,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 47 300 00 zł
dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 700,00 zł
rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 700,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 41 203,81 zł
rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 41 203,81 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 277 026,38 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 101,03 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 275 925,35 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 171 120,00 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 120,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 171 000,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 121,70 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 121,70 zł
dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 28 000,00 zł
rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 28 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
dział 852-Pomoc społeczna - 46 342,80 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 46 342,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 081 664,46 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 200,00 zł
rozdział 01008-Melioracje wodne - 200,00 zł
dział 600-Transport i łączność - 747 243,14 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 747 243,14 zł
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 987 333,32 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 987 333,32 zł
dział 710-Działalność usługowa - 70 000,00 zł
rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 70 000,00 zł
dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 250 000,00 zł
rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 250 000,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 2 400,00 zł
rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 2 400,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 20 888,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 20 888,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
dział 852-Pomoc społeczna - 3 600,00 zł
rozdział 85295-Pozostała działalność - 3 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 039 304,10 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 29 345,70 zł
rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 29 345,70 zł
dział 600-Transport i łączność - 15 108,16 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 15 108,16 zł
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 38 448,95 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38 448,95 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 38 448,95 zł
rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 38 448,95 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 393 512,03 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 55 790,38 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 17 228,83 zł
rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 35 294,62 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 285 198,20 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 430 298,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 430 298,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 19 799,51 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 960,51 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 16 839,00 zł
dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 28 000,00 zł
rozdział 90095-Pozostała działalność - 28 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
dział 852-Pomoc społeczna - 46 342,80 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 46 342,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 693 001,69 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 38 448,95 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38 448,95 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 43 674,17 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 22 046,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 21 628,17 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 557 023,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 280 186,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 276 837,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 81 806,62 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 35 294,62 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 46 512,00 zł
dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 38 448,95 zł
rozdział 90095-Pozostała działalność - 38 448,95 zł
dział 926-Kultura fizyczna - 900 000,00 zł
rozdział 92601-Obiekty sportowe - 900 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
dział 852-Pomoc społeczna - 3 600,00 zł
rozdział 85295-Pozostała działalność - 3 600,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 30 000,00 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 30 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, zmienionej:

 • uchwałą nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIII/108/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIV/120/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XV/133/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XVI/139/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
  5. załącznik nr 11 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (m. in. z tytułu odsetek bankowych, opłat za duplikaty, najmu powierzchni budynku) i wydatków jednostki o 2 960,51 zł.
 2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 35 294,62 zł pomiędzy działami 801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w obrębie planu finansowego jednostki, w związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej.
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 1 145,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.
 4. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 29 033,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych.
 5. Zmianę przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza i przesunięcie środków w kwocie 40 000,00 zł do działu 801-Oświata i wychowanie.
 6. Wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 21 274,17 zł. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80195-Pozostała działalność, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się o 28 000,00 zł plan dochodów powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym przenosi się do rezerwy ogólnej budżetu powiatu środki własne powiatu w kwocie 38 448,95 zł z zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu", jednocześnie zwiększa się plan wydatków na to zadanie ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków jednostki w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 276 837,00 zł (środki własne powiatu wyprowadzone z zadań dofinansowanych dotacją z budżetu państwa), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów, które nie zostaną wykonane w 2012 r.
 10. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 595/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy Pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 171 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (w tym 70 000,00 zł dla DPS w Moryniu i 101 000,00 zł dla DPS w Nowym Czarnowie). Jednocześnie z ruchu mieszkańców wynika, że zwolniona została dotacja w kwocie 280 186,00 zł, w związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu kwoty dotacji o 20 888,00 zł i pozostawieniu w budżecie powiatu dotacji w kwocie 259 298,00 zł:
DPS Kwota zmniejszenia wynikająca ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją Kwota zmiany Razem zmiana w planie wydatków (3-2)
1 2 3 4
Dębce 54 270,00 25 818,00 -28 452,00
Trzcińsko-Zdrój 34 673,00 22 450,00 -12 223,00
Moryń 93 282,00 101 025,00 7 743,00
Nowe Czarnowo 97 961,00 110 005,00 12 044,00
RAZEM 280 186,00 259 298,00 -20 888,00
 1. Wpływ środków na realizację projektów unijnych:
  • "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolonych zawodowo" w ramach Programu Leonardo da Vinci -kwota 126 482,14 zł,
  • "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa" w ramach Programu Leonardo da Vinci -kwota 81 159,99 zł,
  • "Community school-school in community" w ramach Programu Comenius Regio -kwota 61 222,90 zł,
  • "Młody przedsiębiorca" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -kwota 4 440,90 zł.
 2. Wpływ płatności końcowej dotyczącej projektu "Postaw na kobiety" w ramach Programu "Młodzież w działaniu" w kwocie 6 960,32 zł, jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu, które zmniejszają plan niezrealizowanych dochodów.
 3. Wyprowadzenie środków własnych powiatu w kwocie 354,00 zł z zadania w dziale 801-Oświata i wychowanie, dofinansowanego dotacją z budżetu państwa oraz w kwocie 30 000,00 zł z zadania w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, finansowanego dotacją z budżetu państwa, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów, które nie zostaną wykonane w 2012 r.
 4. Zmianę klasyfikacji dotacji otrzymanych z gmin powiatu gryfińskiego na zadania w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 15 108,16 zł, w związku z aneksem do umowy zawartej z Gminą Stare Czarnowo w sprawie wspólnego wykonania remontu chodnika w ciągu ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie.
 6. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o 3 600,00 zł, z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadanie jest zaplanowane w budżecie w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, jako zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa).
 7. Zwiększenie planu dochodów wykonanych ponad plan o 107 782,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o 900 000,00 zł (inwestycja "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie" będzie kontynuowana w roku 2013), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów, które nie zostaną wykonane w 2012 r.
 8. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 22 046,00 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 11 719,00 zł i w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 10 327,00 zł.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 16 359,21 zł, w związku z umową z firmą MÜSING Sp. z o. o na wynajem garażu, biura oraz placu z przeznaczeniem na parking maszyn oraz skład materiałów budowlanych. Środki przeznacza się na wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej, dojazdowej do szkoły.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 24 904,80 zł, w związku z realizacją przez jednostkę projektu "Kobieta-atrakcyjny pracownik" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 46 342,80 zł, w związku z umową zawartą z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-II edycja".

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-12-04 09:54:10
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 09:54:10

Strona odwiedzona 417 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.