Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/151/2012 z dnia 2012-12-20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie

Na podstawie § 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, tj. od 01.01.2013r. do 31.12. 2017r., na rzecz Stowarzyszenia "Pod Dębami" z siedzibą w Daleszewie, nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczoną numerem działki 336/5 o pow. 3,6548 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich osób.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach". Zadanie to będzie realizowane na podstawie zawartej umowy od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2017r.

Uchwałą nr 348/2012 z dnia 08 listopada 2012r. Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził wyniki konkursu na realizację powyższego zadania, przyznając jego wykonanie Stowarzyszeniu "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach. Realizacja zadania prowadzona będzie przez Stowarzyszenie na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 336/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, tj. w budynkach dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Wobec powyższego, zachodzi potrzeba oddania Stowarzyszeniu "Pod Dębami" w najem w trybie bezprzetargowym przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje według zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Stosownie do zapisów pkt 6 niniejszego załącznika, Rada Powiatu w Gryfinie może zwolnić z obowiązku przeprowadzania przetargu na wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości, jeżeli uzasadnia to cel publiczny określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest m.in. budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo - wychowawczych i obiektów sportowych.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest wyrażenie zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat przedmiotowej nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia "Pod Dębami".

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 347 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.