Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/152/2012 z dnia 2012-12-20

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę: - 416 521,74 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 9 442,50 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9 442,50 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 191 244,17 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 190 696,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 548,17 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 2 891,38 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 891,38 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 1 400,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 400,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43 083,74 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 083,74 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 168 459,95 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 18 459,95 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 150 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę: - 358 630,74 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 340 696,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 340 696,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 591,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 591,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 15 343,74 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 15 343,74 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę: - 221 039,19 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 88 450,62 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 88 450,62 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 72 560,15 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 68 945,93 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 614,22 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 16 944,68 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 400,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 16 544,68 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43 083,74 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 083,74 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę: - 163 148,19 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 20 501,98 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 20 501,98 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 48 529,36 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 46 748,39 zł
  rozdział 80130- Szkoły zawodowe - 1 058,13 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 722,84 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 18 135,68 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 18 135,68 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 15 343,74 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 15 343,74 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 637,43 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 637,43 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 60 000,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 60 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, zmienionej:

 • uchwałą nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIII/108/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIV/120/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XV/133/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XVI/139/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 11 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 28 450,62 zł (m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, najmu powierzchni budynku, wpłat za wyżywienie), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu (decyzją Zarządu Powiatu jednostka otrzymała wcześniej środki z rezerwy ogólnej).
 2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 1 000,00 zł z tytułu nagrody pieniężnej zdobytej w ogólnopolskim konkursie "Czysty las", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 3. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 400,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.
 4. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej. Zmiany dotyczą projektu "Nasze kompetencje-Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Wpływ środków z PFRON w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania "Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - obszar B.
 6. Pismo Ministra Finansów, zgodnie z którym została zwiększona powiatowi część oświatowa subwencji ogólnej o 190 696,00 zł.
 7. Zmniejszenie planu dochodów o 340 696,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego jednostki oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i plan wydatków jednostki o 2 891,38 zł, w związku z realizacją projektu "Wizyty przygotowawcze" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (zaliczka 80 % z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu). Jednocześnie dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki o 722,84 zł na zabezpieczenie pozostałych 20 % środków, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu projektu.
 10. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe o 60 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie", przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
 11. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 702/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 r., zgodnie z którym zmniejszono powiatowi dotację celowa na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 2 591,00 zł (zmniejszenie planu dotacji dla DPS w Moryniu). Jednocześnie dostosowuje się plan poszczególnych DPS-ów do wpływów dotacji z budżetu państwa, zmniejsza się plan dotacji dla DPS w Moryniu o 15 164,92 zł i dla DPS w Dębcach o 379,76 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji dla DPS w Nowym Czarnowie o 15 481,40 zł i dla DPS w Trzcińsku -Zdroju o 63,28 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-12-24 09:37:34
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-24 09:37:34

Strona odwiedzona 342 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.