Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/167/2013 z dnia 2013-02-21

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie wchodzących w jego skład oraz włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 i zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie

Na podstawie 59 ust. 1, 2, 6 i art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, w skład którego wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gryfinie,
 2. Gimnazjum Specjalne w Gryfinie,
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie,
 4. Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie.

§ 2. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie oraz Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82.

§ 3.

 1. Wyraża się zamiar włączenia z dniem 1 września 2013 r. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie oraz Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, który z tym dniem zmienia nazwę na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie ul. Podmurze 4.
 2. Struktura Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych po zmianach będzie obejmowała:
  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4 w składzie:
   1. Szkoła Podstawowa Specjalna,
   2. Gimnazjum Specjalne,
   3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
   4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
  2. Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Czarnowie,
 3. Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie.

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przesłania uchwały Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkół wymienionych w § 2 oraz zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 5. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do powiadomienia rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkół wymienionych w § 2.

§ 6. Uchyla się uchwałę nr XXVII/ 273/ 2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82 i przekształcenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979;UZASADNIENIE

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. zamierza się rozwiązać Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 poprzez likwidację Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz włączenie dwóch pozostałych szkół tj.: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie i Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, który będzie od 1 września 2013 r. nosił zmienioną nazwę na: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie.

Przedstawiona uchwała ma charakter intencyjny. Propozycja rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, wynika z sytuacji demograficznej w placówkach oświatowych powiatu gryfińskiego, co skutkuje malejącą liczbą uczniów uczęszczających do szkół specjalnych.

Zadanie zapewnienia mieszkańcom powiatu gryfińskiego prawidłowo funkcjonującej sieci placówek szkolnych, realizuje się wypełniając uprawnienia ustawowe - między innymi poprzez łączenie placówek oświatowych różnego typu w zespoły szkół, dokonywanie reorganizacji placówek już funkcjonujących i rozwiązywanie zespołów szkół - zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Na terenie powiatu gryfińskiego funkcjonują dwa zespoły szkół i placówek specjalnych - ZSS przy ul. Łużyckiej w Gryfinie i SOSW przy ul. Podmurze w Chojnie - o zbliżonej ofercie kształcenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do szkół tych uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - szkoły funkcjonujące w Nowym Czarnowie.

Uchwała stanowi kontynuację rozpoczętego procesu działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu gryfińskiego. Duże koszty kształcenia w obydwóch jednostkach oraz nieracjonalne rozłożenie ilości uczniów w poszczególnych szkołach wymusza szukanie prawidłowego wykorzystania zarówno kadry jak i obiektów.

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie obejmuje:

 1. Szkołę Podstawową Specjalną w Gryfinie,
 2. Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Czarnowie,
 3. Gimnazjum Specjalne w Gryfinie,
 4. Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie.

Aktualna sytuacja organizacyjna w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie do pobrania w PDF

Struktura organizacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie obejmuje:

 1. Szkołę Podstawową Specjalną,
 2. Gimnazjum Specjalne,
 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną,
 4. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Aktualna sytuacja organizacyjna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie do pobrania w PDF.

Celem proponowanych zmian jest dążenie do optymalnego wykorzystania posiadanej bazy oświatowej. Docelowo pozwoli to na zwolnienie budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie - po Zespole Szkół Specjalnych, co spowoduje zaprzestanie ponoszenia przez powiat kosztów stałych wynikających z konieczności utrzymywania tego obiektu.

Należy przypomnieć, że od roku 2005 powiat realizuje 3-etapową inwestycję pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie", mającą na celu poprawę bazy dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów i pracowników.

Ponadto, w związku z planowanymi zmianami w strukturze szkolnictwa specjalnego został opracowany dokument pn. "Strategia optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim", który Rada Powiatu w Gryfinie przyjęła do realizacji uchwałą nr XVIII/144/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku.

Głównym - wypracowanym w strategii - stanowiskiem dotyczącym oświaty specjalnej w powiecie, jest połączenie tych dwóch jednostek oświatowych w jeden sprawnie funkcjonujący i zarządzany zespół. W tym miejscu należy przypomnieć również, że takie rozwiązanie proponowane było już w roku 2006 w uchwale Rady Powiatu nr XXXIX/518/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji (strona 46 załącznika do uchwały pkt 4.2.).

W związku z włączeniem w strukturę SOSW w Chojnie szkoły podstawowej i gimnazjum specjalnego w Nowym Czarnowie konieczna jest również zmiana nazwy tej placówki na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie.

Placówka zarządzana przez jednego dyrektora, wyeliminuje negatywne tendencje funkcjonowania szkół. Przyczyni się do lepszego wykorzystania środków finansowych oraz poprawi skuteczność zarządzania. Uczniowie będą mogli korzystać z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, sal do zajęć terapeutycznych oraz z internatu.

Powiat, zgodnie z wymogami art. 59 ustawy o systemie oświaty, zapewni uczniom rozwiązanego zespołu szkół lepsze warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Nowym Czarnowie oraz w szkołach i internacie SOSW w Chojnie.

Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury likwidacji dwóch szkół wchodzących w skład ZSS w Gryfinie oraz dokonania zmian organizacyjnych w strukturze SOSW w Chojnie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-02-22 11:48:07
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 11:48:07

Strona odwiedzona 490 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.