Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/171/2013 z dnia 2013-04-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 190 568,12 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 150 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 150 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 310 185,00 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 309 805,00 zł
  rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 380,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 60 948,67 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 60 948,67 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 661 694,45 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 657 694,45 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 740,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 740,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 670 432,43 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 593 718,07 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 593 718,07 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 76 714,36 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 76 714,36 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 546 813,49 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 400 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 400 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 210 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 210 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 239 419,31 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 239 419,31 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 670 654,18 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 8 000,00 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 662 654,18 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 740,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 740,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 19 000,00 zł
  rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 19 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 026 677,80 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 598 677,80 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 598 677,80 zł
  dział 600-Transport i łączność - 350 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 350 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 36 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 36 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 23 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 23 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 000,00 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 15 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 3 096,00 zł, w związku z otrzymaniem z Kuratorium Oświaty w Szczecinie informacji o zatwierdzeniu listy uczniów szczególnie uzdolnionych i przyznaniu im stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 4 644,00 zł, w związku z otrzymaniem z Kuratorium Oświaty w Szczecinie informacji o zatwierdzeniu listy uczniów szczególnie uzdolnionych i przyznaniu im stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 3. Pismo Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 309 805,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i o 380,00 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.
 4. Wpływ płatności końcowej w kwocie mniejszej o 162,35 zł niż zaplanowano (różnice kursowe), dotyczącej projektu realizowanego w 2012 r. "Rozmawiaj, Tańcz, Myśl, Realizuj się" w ramach programu "Młodzież w działaniu".
 5. Wpływ płatności końcowej w kwocie mniejszej o 90,55 zł niż zaplanowano (różnice kursowe), dotyczącej projektu realizowanego w latach 2011-2012 "Staże gastronomów" w ramach programu "Leonardo da Vinci".
 6. Wpływ płatności końcowej w kwocie mniejszej o 47,99 zł niż zaplanowano (różnice kursowe), dotyczącej projektu realizowanego w 2012 r. "Postaw na kobiety" w ramach programu "Młodzież w działaniu".
 7. Zmniejszenie planu dochodów o płatność końcową dotyczącą projektu realizowanego w latach 2010-2012 "WAVE-Water-Aqua-Viz-Everywhere" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius o 15 464,80 zł. Środki wpłynęły w grudniu 2012 r., a nie tak jak zaplanowano w 2013 r.
 8. Zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 239 419,31 zł.
 9. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych: zmniejsza się o 36 000,00 zł plan wydatków na zadanie "Modernizacja budynku SOSW (internat) wraz z dokumentacją techniczną" oraz o 100 000,00 zł na zadanie: "Przebudowa drogi Baniewice -Chojna", zwiększa się o 210 000,00 zł plan wydatków na zadanie "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne".
 10. Zmianę klasyfikacji środków na programy oświatowe realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w działaniu" finansowane środkami bezzwrotnymi z Unii Europejskiej. Zgodnie z interpretacją z Ministerstwa Finansów środki te powinny być klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu "1".
 11. Zmianę klasyfikacji środków na realizację projektu "Kobieta-atrakcyjny pracownik" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przenosi się plan dochodów i wydatków na realizację projektu z działu 150-Przetwórstwo przemysłowe do działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
 12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 62 100,00 zł na realizację programu "Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego środkami z PFRON.
 13. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 15 000,00 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 150 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice". Zakres robót obejmuje:
  1. budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Moryńskiej w Mieszkowicach (II etap),
  2. wykonanie nakładki bitumicznej na wybranym odcinku drogi w m. Troszyn,
  3. budowę chodnika w miejscowości Czelin (III etap),
  4. przebudowę chodnika w miejscowości Sitno,
  5. przebudowę chodnika w miejscowości Goszków (II etap).
  Jednocześnie przenosi się na to zadanie środki własne powiatu w kwocie 250 000 zł z zadania "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych".
 15. Zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 4 000,00 zł planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie, na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 16. Wpływ dotacji celowej z budżetu krajowego (środki niewykorzystane w 2012 roku i przekazane do WUP w Szczecinie) w kwocie 1 876,38 zł, dotyczącej projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 4 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Moryń, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne powiatu.
 18. Zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 19 000,00 zł planu wydatków w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 472 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.