Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/174/2013 z dnia 2013-04-25

w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu gryfińskiego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla:

 1. niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych;
 2. niepublicznych placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

§ 2.

 1. Dotacja, udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę, złożony do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
  1. nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
  2. nazwę i adres szkoły/placówki,
  3. typ i rodzaj szkoły/placówki oraz formę kształcenia,
  4. numer i datę wydania aktualnego zaświadczenia o wpisie szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego,
  5. numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
  6. planowaną liczbę uczniów/wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
  7. nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazana dotacja.
 3. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 7, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
 4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
 5. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeżeli organ prowadzący szkołę:
  1. złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1,
  2. udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

§ 3.

 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
 2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu gryfińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku, gdy powiat gryfiński nie prowadzi tego typu i rodzaju szkół publicznych, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat, prowadzący takie szkoły.
  1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. szkoły, o których mowa w ust. 2, otrzymują dotację na każdego ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.
  2. Organy prowadzące szkoły, o których mowa w ust. 2, składają w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do uchwały.
 3. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu gryfińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
 4. Ośrodki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu gryfińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
 5. Niepubliczne poradnie psychologiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu powiatu gryfińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
 6. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu gryfińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

§ 4.

 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkół/placówek, o których mowa w § 1, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów/wychowanków i podstawy obliczania dotacji określonej w § 3.
 2. Organy prowadzące szkoły/placówki składają w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
 3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany przez organ prowadzący szkołę/placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę/placówkę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Gryfinie stosownym pismem.
 4. W przypadku przekazania w danym miesiącu dotacji naliczonej na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dotacja w kolejnym miesiącu będzie odpowiednio korygowana, przy czym za miesiąc grudzień łącznie z rozliczeniem dotacji rocznej.
 5. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 6 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę, w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zaświadczenia o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.
 6. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się:
  1. w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu kwietniu;
  2. w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.

§ 5.

 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, po roku w którym udzielono dotacji. Niewykorzystana część udzielonej dotacji podlega zwrotowi do budżetu powiatu gryfińskiego w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
 2. W przypadku zakończenia działalności szkoły/placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
 3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powinno zawierać:
  1. nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
  2. nazwę i adres dotowanej szkoły/placówki,
  3. okres rozliczenia dotacji,
  4. otrzymaną i wykorzystaną kwotę dotacji w okresie sprawozdawczym,
  5. liczbę (w okresie sprawozdawczym): uczniów/wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub/i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po ukończeniu kursu zawodowego w tej szkole i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie danej kwalifikacji.
 4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6.

 1. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji stosownie do przepisu art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty oraz:
  1. zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
  2. zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 5, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.
 2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu.
 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
  1. imię i nazwisko upoważnionej/ych osób,
  2. nazwę kontrolowanej szkoły/placówki,
  3. zakres przedmiotowy kontroli,
  4. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
 4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania oraz w obecności pracowników tej szkoły/placówki.
 5. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę/placówkę, co najmniej 3 dni robocze przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
 6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została:
  1. wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. pobrana nienależnie,
  3. pobrana w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 7.

 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły/placówki. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
 2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.
 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
 4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.
 5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.
 6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
 7. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 9. Traci moc uchwała nr V/66/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979;

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego.

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin i sposób rozliczenia dotacji.

Uchwała została uaktualniona i dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Rozszerzony został katalog podmiotów które mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu. Wprowadzono zapisy dotyczące obowiązku udokumentowania frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z obowiązującym upoważnieniem ustawowym. Dookreślono zasady dotowania szkół niepublicznych w okresie wakacji oraz dokonywania kontroli wykorzystania dotacji stosownie do przepisu art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty.

W związku z tym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały, w proponowanym brzmieniu.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-04-29 13:43:17
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 13:43:17

Strona odwiedzona 551 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.