Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/180/2013 z dnia 2013-05-23

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.

§ 2.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego jest opracowana w szczegółowości nie mniejszej niż przewiduje uchwała budżetowa na dany rok i przedkładana w formie tabelarycznej i opisowej.
 2. Forma tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze roku budżetowego obejmuje:
  1. zestawienie dochodów budżetu -plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w ujęciu liczbowym i procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu,
  2. zestawienie wydatków budżetu -plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz wykonanie według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w ujęciu liczbowym i procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu,
  3. zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją:
   • zadań z zakresu administracji rządowej,
   • zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
   • zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  4. zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu, z wyszczególnieniem:
   • dotacji celowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych,
   • dotacji celowych udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
   • dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
   • dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych,
   • dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
  5. zestawienie przychodów i rozchodów budżetu- plan i wykonanie,
  6. należności i zobowiązania powiatu w podziale na wymagalne i niewymagalne,
  7. wydatki budżetu powiatu według rodzajów, poniesione przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne wskaźniki - zgodnie z załącznikiem.
 3. Forma opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego obejmuje przedstawienie:
  1. planowanych i wykonanych dochodów budżetu według źródeł ich pozyskania z wyodrębnieniem na zadania własne i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach oraz zaprezentowanie przyczyn powstania ewentualnych odchyleń zrealizowanych dochodów od wielkości planowanych odpowiadających upływowi czasu,
  2. planowanych i wykonanych wydatków budżetowych z wyodrębnieniem grup rodzajowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowanych zgodnie z upływem czasu oraz zaprezentowanie przyczyn ewentualnych odchyleń zrealizowanych wydatków od wielkości planu,
  3. wyniku budżetu za I półrocze roku budżetowego.

§ 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego, sporządza się w formie tabelarycznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLII/361/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany określić zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, zgodnie z którym Zarząd Powiatu winien opracować i przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-05-27 13:21:59
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-27 13:21:59

Strona odwiedzona 581 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.