Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/183/2013 z dnia 2013-06-24

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. 1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach pedagogicznych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych według następujących norm:
 2. Lp.StanowiskoTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
  123
  1.Pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych25
  2.Logopedzi20
  3,Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim18
 3. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć również zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby godzin zajęć realizowanych przez tego nauczyciela. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/307/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2013 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 98 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544;

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia m.in. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.

W § 1 uchwały w punkcie 1 tabeli rozszerzono katalog stanowisk poprzez dopisanie doradców zawodowych, którzy będą prowadzić zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-06-27 11:56:35
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 11:56:35

Strona odwiedzona 374 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.