Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/194/2013 z dnia 2013-06-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 156 338,46 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 156 338,46 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 42 007,03 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 114 331,43 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 263 805,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 2 177 500,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 2 177 500,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 086 305,00 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 086 305,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 454 813,02 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 020-Leśnictwo - 600,00 zł
  rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną - 600,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 69 600,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 69 600,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 70 591,14 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 70 591,14 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 99 773,85 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 8 078,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 51 160,87 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 40 534,98 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 153 245,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 153 245,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 61 003,03 zł
  rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego - 25 000,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 21 003,03 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 15 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 562 279,56 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 3 277 100,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 3 277 100,00 zł
  dział 630-Turystyka - 1 900,00 zł
  rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 1 900,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 224 550,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 224 550,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 600,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 600,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 39 383,26 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 1 148,39 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 38 234,87 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 13 245,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 13 245,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,30 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 1,30 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 500,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 5 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013, zmienionej:
uchwałą nr XX/162/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
uchwałą nr XXI/168/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
uchwałą nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
uchwałą nr XXIII/177/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu zwrotu środków przez ENEA S.A, w związku ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej) i wydatków jednostki o 42 007,03 zł.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne "Termomodernizacja budynku stanowiącego własność powiatu przy ul. Dworcowej w Chojnie" o 124 550,00 zł oraz "Modernizacja budynku przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie w zakresie termomodernizacji i wymiany instalacji sanitarnych" o 15 450,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" o 140 000,00 zł.
  3. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 38 068,95 zł, w związku z realizacją projektów "Postaw na młodzież-Europejski Tydzień Młodzieży" z programu "Młodzież w działaniu" - kwota dofinansowania 13 845,74 zł i "Europa lokalnie: nadzieje i obawy" z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży- kwota dofinansowania 24 223,21 zł. Wprowadza się wkład własny do projektu "Postaw na młodzież - Europejski Tydzień Młodzieży" w kwocie 1 148,39 zł z planu wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. Jednocześnie wyprowadza sie środki w kwocie 38 234,87 zł z rozdziału 80195-Pozostała działalność do rozdziału 80130-Szkoły zawodowe, gdyż jednostka wcześniej zabezpieczyła środki na realizację projektów ze swojego planu finansowego.
  4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 1 317,64 zł (środki niewykorzystane w 2012 r.), w związku z realizacją projektu "Community school-school in community" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Regio.
  5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian między działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się plan wydatków w dziale 020-Leśnictwo o 600,00 zł (wydatek z tytułu powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z porozumieniami z Nadleśniczymi Nadleśnictw: Chojna, Gryfino, Dębno, Mieszkowice, Myślibórz i Różańsko wyniesie więcej niż zaplanowano), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna.
  6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 1,30 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Ze względu na terminy zwrotów jednostka wcześniej otrzymała środki na zwrot niewykorzystanych dotacji z projektów "Kobieta - atrakcyjny pracownik" i "Młody przedsiębiorca" z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu o 1 172 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice i o 1 005 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice" - zadanie nie będzie realizowane w 2013 r.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się planu wydatków w dziale 630-Turystyka o 1 900,00 zł i w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5 500,00 zł. Decyzją Zarządu Powiatu zaoszczędzone środki w kwocie 7 400,00 zł i środki w kwocie 17 600,00 zł z dochodów ponad plan zwiększają plan wydatków w rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego, z przeznaczeniem na dotację na zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej realizowane przez MOS w Gryfinie.
  9. Wpływ refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 76 262,48 zł.
  10. Zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 57 344,84 zł.
  11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 1 086 305,00 zł (zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska -Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce -Dz. U. z 2012 r. poz. 1324). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne:
   • "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice" o 800 000,00 zł,
   • "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie" o 230 000,00 zł,
   • "Modernizacja budynku przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie w zakresie termomodernizacji i wymiany instalacji sanitarnych" o 56 305,00 zł.
   Zgodnie z wnioskiem dokonuje się również zmian w planie wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
   • zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych" o 69 600,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadania bieżące m.in. na poprawę systemu odwodnienia dróg, remont urządzeń kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni,
   • zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie w zakresie termomodernizacji i wymiany instalacji sanitarnych" o 28 245,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 15 000,00 zł na zadanie "Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie" (rozszerza się zakres prac o modernizację instalacji c. o.), oraz planu wydatków w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 13 245,00 zł na zadanie "Modernizacja instalacji c. o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, etap II-roboty w zakresie pawilonu rehabilitacyjno-terapeutycznego" (zadanie to było sfinansowane środkami własnymi powiatu, które zwiększają rezerwę ogólną budżetu powiatu).
 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów:
  1. W planie przychodów zwiększa się plan nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 1 572 386,11 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wolnych środków.
  2. Zwiększa się plan przychodów o 10 000,00 zł-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  3. Zwiększa się plan rozchodów o 10 000,00 zł-spłaty kredytów.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-06-27 12:54:24
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:54:24

Strona odwiedzona 308 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.