Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/196/2013 z dnia 2013-08-29

w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e oraz art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2013 r. zakłada się szkołę ponadgimnazjalną - trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, zwaną dalej szkołą.

§ 2. Szkoła otrzymuje nazwę "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Nowym Czarnowie".

§ 3.

 1. Z dniem 1 września 2013 r. szkołę włącza się do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 2. Od 1 września 2013 r. akt założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie otrzymuje brzmienie:
  "Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Nowym Czarnowie, w skład którego wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna,
  2. Gimnazjum Specjalne,
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy".
 3. Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 4. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979;UZASADNIENIE

Utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie wynika z potrzeby zapewnienia uczniom kończącym gimnazjum, możliwości dalszego kontynuowania nauki. Dotychczas absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie kończyli edukację na poziomie gimnazjum. Szkoła przysposabiająca do pracy obejmuje kształcenie ogólne umożliwiające poszerzenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, jak również przysposobienie do pracy rozumiane jako przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy, uczenie wykonywania różnych prac, przygotowanie do podjęcia samodzielnej i wspomaganej pracy na określonym stanowisku, co w efekcie ma przygotować uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w miarę ich możliwości, na funkcjonowanie w środowisku społecznym. Dążąc do zapewnienia realizacji powyższych celów, na podstawie diagnozy potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych oraz uwzględniając wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, dotyczący utworzenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uznaje się za uzasadnioną potrzebę utworzenia nowej szkoły przysposabiającej do pracy na terenie powiatu gryfińskiego. W związku z tym, że z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie przestaje funkcjonować, uczniowie będą mogli kontynuować naukę w nowo utworzonym Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Zważając na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-08-30 15:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-30 15:00:00

Strona odwiedzona 315 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.