Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/198/2013 z dnia 2013-08-29

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; Dz. U. z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; Dz. U. z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Chojna prawa własności nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Chojna, oznaczonej numerem działki 153 o pow.0,2702ha, stanowiącej ulicę Szkolną w Chojnie.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie dróg publicznych.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość drogowa stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, położona w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Chojna, oznaczona numerem działki 153 o pow.0,2702 ha stanowi ulicę Szkolną w Chojnie.
W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości podjęto uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012r. Nr XV/130/2012 w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi powiatowej oraz uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28.09.2012r. Nr XX/206/2012 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej do kategorii dróg gminnych.
Zgodnie z art. 6a ust.1 ustawy o drogach - do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Ulica Szkolna w Chojnie nie spełnia parametrów drogi powiatowej, dlatego w/w uchwałami została zmieniona kategoria drogi z drogi powiatowej na gminną. Zarządcą w/w drogi jest Gmina, która zarówno ponosi koszty utrzymania drogi, jak i do której, obowiązków zgodnie z art. 20 pkt 8 jako zarządcy drogi należy wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych. Przy czym wskazać należy, że ustawa o drogach przewiduje jedynie możliwości czerpania korzyści dla zarządcy drogi.
Wartość księgowa gruntu działki 153 wynosi 10 808,00 zł, natomiast budowli 160 000,00 zł. Roczny koszt utrzymania drogi wynosi 1 734,00 zł, roczny dochód od 2011r. z tytułu umieszczenia kabli przez Enea Operator wynosi 497,70 zł.
Przejęciem przedmiotowej nieruchomości zainteresowana jest Gmina Chojna.
Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-08-30 15:00:59
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-30 15:00:59

Strona odwiedzona 290 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.