Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/207/2013 z dnia 2013-10-01

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), w związku z § 2, ust. 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.

§ 2.

 1. Wielkość planowanych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2014 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.
 4. W wielkości planowanych wydatków należy uwzględnić udział własny na przedsięwzięcia współfinansowane środkami zewnętrznymi.
 5. Utrzymanie długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
 6. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3.

 1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2014 r.:
  1. W zakresie dochodów budżetowych:
   1. zwiększenie wpływów, w tym majątkowych, w efekcie wykorzystania posiadanego majątku,
   2. przygotowanie do pozyskania i pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych, środków z rezerw ministerialnych,
  2. W zakresie wydatków budżetowych między innymi:
   1. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
   2. realizacja planowanych zadań inwestycyjnych:
    • przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie,
    • przebudowa dróg powiatowych 1350Z i 1352Z na odcinku: Szczecin - Binowo,
    • przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice,
    • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie,
    • przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój -Warnice, na odc.: Wilcze - Żelechowo,
    • budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
    • termomodernizacja obiektów powiatowych,
    • modernizacja źródeł ciepła w obiektach powiatowych,
   3. w obszarze gospodarki nieruchomościami:
    • poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego (remonty wewnątrz budynków),
   4. w dziedzinie administracji publicznej:
    • utrzymanie i systematyczna poprawa jakości pracy Urzędu,
   5. w obszarze służby zdrowia:
    • współpraca ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Gryfinie oraz Spółką Dom Lekarski S.A. w Szczecinie dla wzrostu jakości usług medycznych.
 2. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z § 2, ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2013-10-04 15:26:10
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 15:26:10

Strona odwiedzona 342 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.