Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/208/2013 z dnia 2013-10-01

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 216 719,34 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 26 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 26 000,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 31 819,34 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 31 819,34 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 158 900,00 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 158 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 43 819,34 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43 819,34 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 819,34 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 521 900,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 226 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 226 000,00 zł
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 100 000,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100 000,00 zł
dział 750-Administracja publiczna - 30 000,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 30 000,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 7 000,00 zł
rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 7 000,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 158 900,00 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 158 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 349 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 200 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 200 000,00 zł
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 30 000,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30 000,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 7 000,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 7 000,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 12 000,00 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 12 000,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 100 000,00 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 100 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013, zmienionej:

 • uchwałą nr XX/162/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXI/168/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/177/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXV/194/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXVI/202/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 26 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Stare Czarnowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych 1350Z i 1352Z na odcinku: Szczecin-Binowo", dofinansowanie dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec.
 2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się o 200 000,00 zł plan wydatków na pomoc finansową dla Gminy Gryfino na zadanie: "Przebudowa dróg publicznych w miejscowości Żabnica" (zadanie nie będzie realizowane w 2013 r.), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1480Z- ulica Mickiewicza w Gryfinie".
 3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 158 900,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego " Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie" z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu z tego zadania w kwocie 100 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne: "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne".
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy ZSP nr 2 w Gryfinie" o 7 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu "Kreatywni i kompetentni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z aneksem do umowy.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian między działami w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zwiększa się o 30 000,00 zł plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, z przeznaczeniem na naprawę centrali alarmowej, wykonanie wentylacji serwerowni, osuszenie piwnicy z wilgoci w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 oraz na bieżące utrzymanie budynków administracji, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa.

Skarbnik powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-10-04 15:26:10
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 15:26:10

Strona odwiedzona 284 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.